For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden sendes inn av yrkesutøver til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

  • Kopi av pass eller annet bevis på identitet og nasjonalitet.
  • Kopi av gyldig sertifikat som viser at du er lovlig etablert yrkesutøver i en annen EØS-stat eller Sveits.
  • Bekreftelse fra utstedende myndighet / sertifikatutsteder på at sertifikatet er gyldig på søknadstidspunktet.
  • Curriculum Vitae (CV).
  • Politiattest, ikke eldre enn tre måneder.
  • Opplysninger om utdanningsløp for det lovregulerte yrket i den staten du har ervervet dine yrkeskvalifikasjoner (navn på skole, lengde på utdanningsløp, kurs- og praksisbeskrivelse)
  • Opplysninger om de krav som stilles for å få utstedt sertifikatet for det lovregulerte yrket, og hva sertifikatet gir tillatelse til å arbeide med
  • Kopi av vitnemål, dersom det ikke utstedes sertifikat for yrket i hjemlandet.
  • Informasjon om yrkesutøvelsen (midlertidig tjenesteytelse eller fast etablering i Norge).

Språkkrav:

Du skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper for å kunne utøve ditt lovregulerte yrke i Norge. Du må kunne kommunisere tydelig og effektivt om bruken av pyroteknisk vare. Dette gjelder både muntlig, skriftlig og internt på arbeidsplassen, samt eksternt med eventuell tredjepart.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til å utøve yrket fremgår av Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Krav til forhåndskontroll:

Ja. 
Som EU/EØS-borger har du rett til å yte dine tjenester i Norge på midlertidig basis uten å søke om godkjenning av dine yrkeskvalifikasjonerpå forhånd. Dette prinsippet gjelder imidlertid ikke for yrker som har konsekvenser for pasientsikkerhet eller offentlig sikkerhet. Hvis utøvelse av yrket ditt har slike konsekvenser, kan norske myndigheter forhåndskontrollere dine kvalifikasjoner. En forhåndskontroll innebærer en individuell vurdering av dine yrkeskvalifikasjoner, hvor det blant annet sees på om det er vesentlige forskjeller mellom dine yrkeskvalifikasjoner og det som kreves for å utøve yrket i Norge. Forhåndskontroll er derfor en type forhåndsgodkjenning, og før godkjenningsmyndigheten har fattet en avgjørelse har du ikke rett til å utøve yrket i Norge. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

E-post: postmottak@dsb.no
Tlf: (+ 47) 33 41 25 00

Besøksadresse: Rambergveien 9

Åpne kontaktskjema