Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden sendes av den personen som ønsker å bli autorisert regnskapsfører i Norge. Autorisasjon er et vilkår for å starte opp egen virksomhet. Det er ikke nødvendig å være autorisert regnskapsfører for å være ansatt som regnskapsfører i et foretak.

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Hvis du har norsk ID skal du bruke Altinn-skjemaet KRT-1019

 • Kopi av original og fullstendig utdanningsdokumentasjon.
 • Evt. bekreftelse på at utdanningen er lovregulert i hjemlandet
 • Utdanningsdokumentasjonen oversatt til norsk, svensk, dansk eller engelsk.
 • Evt. bekreftelse på at utdanningen er rettet mot regnskapsføreryrket. Fullstendig vitnemål, inkludert karakterutskrift.Evt. karakterutskrift for bestått egnethetsprøve avlagt i Norge.
 • Politiattest eller annen dokumentasjon av vandel
 • Utskrift av siste skattemelding eller annen dokumentasjon av økonomisk vederheftighet.


Vilkår for søkere med yrkeskvalifikasjon fra EU/EØS-land hvor ekstern regnskapsføring er lovregulert:

 • For å benytte reglene om yrkeskvalifikasjon fra EU/EØS, må søker ha offentlig godkjenning som ekstern regnskapsfører fra hjemlandet på søketidspunktet. Finanstilsynet vil i tillegg vurdere om søker må avlegge en egnethetsprøve i Norge, basert på søkers utdanning og praksis. Søker må være myndig, økonomisk vederheftig og ha hederlig vandel. Vilkår for søkere med yrkeskvalifikasjon fra EU/EØS-land hvor ekstern regnskapsføring ikke er lovregulert:
 • For å benytte reglene om yrkeskvalifikasjon fra EU/EØS, må søker ha fullført teoretisk opplæring rettet mot regnskapsføreryrket i hjemlandet. Hvis denne opplæringen ikke er lovregulert, må søker i tillegg ha minst ett års praksis fra regnskapskontor fra hjemlandet fra de siste ti årene. Finanstilsynet vil i tillegg vurdere om søker må avlegge en egnethetsprøve i Norge, basert på søkers utdanning og praksis. Søker må være myndig, økonomisk vederheftig og ha hederlig vandel.

 

Merknader

Dokumenter som ikke er på engelsk, norsk, svensk eller dansk må oversettes til engelsk eller norsk. 

Søkere som har rett til å drive regnskapsførervirksomhet i annet EU/EØS-land vil på visse vilkår kunne autoriseres som regnskapsfører i Norge.  

Egnethetsprøve

Normalt vil innholdet i en utenlandsk utdanning avvike vesentlig fra den utdanningen som kreves i Norge innen finansregnskap, skatterett og rettslære. Søker må derfor normalt avlegge egnethetsprøve. Hvis søker har praksis fra regnskapsføring for norske foretak, vil Finanstilsynet vurdere om søkers arbeidserfaring helt eller delvis dekker opp for forskjeller i utdanningen. I vurderingen legges det vekt på praksisens omfang og i hvilken grad praksisen omfatter rettslige vurderinger etter norsk regelverk (typisk skatte- og selskapslovgivningen).   

Hvordan gjennomføre egnethetsprøven
Egnethetsprøven er bestått eksamen i profileringsemnene finansregnskap (15 studiepoeng), skatte-/avgiftsrett (15 studiepoeng) og rettslære (7,5 studiepoeng). Krav til det faglige innholdet i eksamenene er beskrevet i anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av UHR-ØA (tidligere NRØA). Det anbefales å kontakte et studiested som tilbyr regnskapsførerutdanning for nærmere informasjon om hvordan de nevnte enkelteksamene kan gjennomføres. Nedenfor finnes et utvalg av slike utdanningsinstitusjoner. Studenter må selv melde seg opp til eksamen og betale eventuell eksamensavgift.

Utdanningsinstitusjoner som tilbyr regnskapsførerutdanning (ikke uttømmende liste):

 • Handelshøyskolen BI.
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
 • Høyskolen Kristiania.
 • Høgskolen i Molde
 • Nord universitet

Språkkrav:

Nei.
Merk at regnskapsfører i alle tilfelle må ha språkkunnskaper som er nødvendige for å kunne utøve virksomhet i Norge. Finanstilsynet kan kreve dokumentasjon for tilstrekkelige språkkunnskaper og kan nekte start av virksomheten før språkkunnskaper er dokumentert.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen godkjenning av yrket i

De bestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av lov av 18. juni nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) samt tilhørende forskrift av 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere mv. (regnskapsførerforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.


Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Finanstilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum,
0107 Oslo

E-post: post@finanstilsynet.no
Tlf: 22 93 98 00

Bes√łksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Åpne kontaktskjema