Halvårsoppgaven gir Finanstilsynet en oversikt over omfanget av foretakenes virksomhet og deres økonomiske utvikling siste halvår. Skjemaet finnes i to utgaver; KRT-1008-1 med revisorerklæring og KRT-1008-2 uten revisorerklæring. Hvis foreløpige tall benyttes for å nå Finanstilsynets frister skal ny halvårsoppgave sendes inn med de endelige tallene for halvåret dersom det er vesentlige avvik (mellom foreløpig og endelig regnskap) på resultat- eller egenkapitalposter i halvårsoppgaven.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Innleveringsfrister:

29. august for oppgaven for første halvår
30. januar for oppgaven for andre halvår

Rapporteringsplikten gjelder for norske verdipapirforetak (inkludert eventuelle filialer av slike), herunder banker som også er verdipapirforetak samt norske filialer av utenlandske verdipapirforetak.

KRT-1008-1 inneholder en revisorerklæring, og har to-trinns signering.

For å fylle ut og sende inn skjemaet KRT-1008-1 må først foretaket fylle ut skjemaet, og en med rollen Utfyller/innsender må signere på første trinn. Deretter må en person med rollen Ansvarlig revisor  bekrefte revisorerklæringen i del 6 ved å signere annet trinn og sende inn skjemaet.

KRT-1008-2 inneholder ikke revisorerklæring, så for å fylle ut og sende inn skjemaet KRT-1008-2 trenger du bare Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Se også hjelpesidene for veiledning om roller og rettigheter.

Attestasjoner fra revisor kan legges ved.

Dersom merknadsfeltene har for liten plass (255 tegn) kan teksten sendes inn som vedlegg.

Kontroll og oppfølging av regelverket, og tilsyns- og analysearbeid generelt.

Halvårsoppgaven blir innhentet med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4 nr. 3, og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (vphl.) § 15-2 første ledd og § 16-1 første ledd, jf. forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) 29. juni 2007 nr. 876 § 14-1.

Halvårsoppgaven gir Finanstilsynet en oversikt over omfanget av foretakenes virksomhet og deres økonomiske utvikling siste halvår.

KRT-1008 finnes i to utgaver:

- KRT-1008-1 som skal leveres for første halvår av norske verdipapirforetak som ikke også er banker. Oppgaven har en integrert revisorerklæring, og oppgaven må derfor signeres av både foretaket og ansvarlig revisor før den kan sendes inn.

- KRT-1008-2 som skal leveres for andre halvår av norske verdipapirforetak som ikke også er banker. Norske banker som også er verdipapirforetak og norske filialer av utenlandske verdipapirforetak skal levere KRT-1008-2 for både første og andre halvår.

Dersom foreløpige tall benyttes for å nå Finanstilsynets frister skal ny halvårsoppgave sendes inn med de endelige tallene for halvåret dersom det er vesentlige avvik (mellom foreløpig og endelig regnskap) på resultat- eller egenkapitalposter i halvårsoppgaven.

Mål om redusert rapporteringsbyrde

Med sikte på å redusere foretakenes rapporteringsbyrde, kan opplysninger som avgis i denne oppgaven, i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller Finanstilsynet på telefon 22 93 98 00.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, send e-post til vpm-rapportering@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema