For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner/søker.

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Alternativt kan søknaden sendes til Finanstilsynet.

 • Dokumentasjon på revisorgodkjenning/bekreftelse på tillatelse fra hjemstaten (yrkeskvalifikasjonsbevis). Beviset må være gyldig per søknadsdato. Hvis godkjenningen er registrert i et offentlig register, bør adressen til registeret oppgis i søknaden.
 • Fullstendig vitnemål, inkludert karakterutskrift, hvor det fremkommer fagsammensetning og antall års utdanning.
 • Dokumentasjon på minst tre års revisjonspraksis, som viser arbeidsoppgaver, tidsperiode og stillingsprosent.
 • Normalt kreves dokumentasjon/karakterutskrift for bestått egnethetstest avlagt i Norge.
 • Bekreftelse fra arbeidsgiver som angir praksisens innhold og omfang.
 • Politiattest.
 • Kopi av selvangivelse. 

Øvrige dokumentasjonskrav 

 • Søker må være myndig, i stand til å betale sine løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller og ha ført en hederlig vandel. I denne forbindelse skal det fremlegges politiattest som ikke er eldre enn tre måneder på søknadstidspunktet, og kopi av siste skattemelding. Det må søkes om politiattest hos politiet, se nærmere informasjon på nettstedet www.politi.no. Finanstilsynet kan kreve at søker også sender inn vandelsattest/politiattest fra hjemstaten.

Merknader

 • Dokumenter som ikke er på engelsk, norsk, svensk eller dansk må oversettes til engelsk eller norsk. 

Revisjonsdirektivet gjelder i alle EØS-stater, og angir vilkår for godkjenning som revisor. Yrkeskvalifikasjonsdirektivet må sees i sammenheng med revisjonsdirektivet. Søkere som er godkjent revisor i en annen EØS-stat kan få godkjenning i Norge under visse vilkår.

Søkere som har rett til å drive revisjonsvirksomhet i annen EØS-stat kan derfor på visse vilkår kunne godkjennes som revisor i Norge. 

Egnethetstest

Den juridiske delen av utdanningen som kreves i Norge etter revisorloven § 3-2 vil som regel avvike vesentlig fra den utdanningen søker har gjennomført i annen EØS-stat. I praksis innebærer dette at søker med kvalifikasjonsbevis fra annen EØS-stat normalt må gjennomføre egnethetstest. Hvis søker har praksis fra revisjon av norske foretak, vil Finanstilsynet vurdere om søkers arbeidserfaring helt eller delvis dekker opp for forskjeller i utdanningen. I vurderingen legges det vekt på praksisens omfang og i hvilken grad praksisen omfatter rettslige vurderinger etter norsk regelverk (typisk skatte- og selskapslovgivningen).

Hvordan gjennomføre egnethetstesten

Egnethetstesten består av bestått eksamen i skatterett og rettslære ved revisorutdanningen i Norge. For den som søker om godkjenning som registrert revisor består egnethetstesten av eksamen i skatterett (15 stp) og rettslære (15 stp) ved bachelorstudiet i revisjon. Det kreves at karakteren C eller bedre på begge eksamenene for å ha bestått egnethetstesten. Søkere må selv melde seg opp til eksamen. Studenter må betale eksamensavgift. Tilbudet og eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested. 

Bachelorstudiet i revisjon tilbys ved:

 • Handelshøyskolen BI.
 • Nord universitet/Handelshøgskolen Nord.
 • Universitetet i Harstad.
 • Høgskolen i Hedmark.
 • Høgskolen i Molde.
 • Handelshøyskolen ved OsloMet.
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
 • Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • Høgskolen i Østfold.
 • Universitetet i Stavanger.

For den som søker om godkjenning som statsautorisert revisor består egnethetstesten av eksamener i skatterett og rettslære, i henhold til studieplan for masterstudiet i regnskap og revisjon fastsatt av det enkelte studiested. Det kreves karakteren C eller bedre på alle eksamener for å ha bestått egnethetstesten. Søkere må selv melde seg opp til eksamen. Studenter må betale eksamensavgift.  Tilbudet og eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested.

Master i regnskap og revisjon tilbys ved Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, Nord universitet, Universitetet i Stavanger, NTNU (fra høsten 2018) og Universitetet i Agder.

Språkkrav:

Nei.
Finanstilsynet kan kreve at søkeren dokumenterer at vedkommende har nødvendige språkkunnskaper for å utøve revisjonsyrket i Norge. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av lov 15.01.1999 nr. 2 (revisorloven) og forskrift 25.06.1999 nr. 712 (revisorforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Finanstilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum,
0107 Oslo

E-post: post@finanstilsynet.no
Tlf: 22 93 98 00

Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Åpne kontaktskjema