Rapporteringsskjema for miljøovervåkning av matfiskanlegg i sjøvann. Etter endt miljøundersøkelse skal det rapporteres til Fiskeridirektoratet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Miljøundersøkelse skal for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret første gang gjennomføres på det tidspunktet i produksjonssyklusen det er størst belastning eller biomasse på lokaliteten.

Miljøundersøkelse skal for akvakultur av andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret første gang gjennomføres når det produseres mer enn en tredjedel av tillatt biomasse som angitt i akvakulturtillatelsen. Deretter skal det gjøres miljøundersøkelser etter de frekvenser som følger av NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard eller anerkjent norm.

Rapporteringsfrist for MOM-B-undersøkelser er 1 måned etter feltdato, etter de frekvenser som er angitt i §35 i akvakulturdriftsforskriften 

Skjemaet sendes inn etter at miljøundersøkelse er utført. 

Innehaver av akvakulturlokaliteter i sjøvann med produksjon av fisk. 

For å få tilgang til denne tjenesten trenger du Altinn-rollen "Utfyller/innsender", "Privatperson" eller "Primærnæring og næringsmiddel". Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Skjemaet krever at resultatet av miljøundersøkelsen (rapporten) legges ved som vedlegg

Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften):

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822

Oppgaveplikten består av ett skjema – FKD-0003 Miljørapportering.

Innkrevere er Fiskeridirektoratet. Kopi av innrapporterte data sendes til Miljødirektoratet. 

Trenger du hjelp?

Fiskeridirektoratet svarer på faglige spørsmål om skjemaet.
Telefon 03495 eller e-post: postmottak@fiskeridir.no

Åpne kontaktskjema