Drosjeløyve

Skal du mot vederlag drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det samme gjelder den som utfører persontransport mot vederlag på liknende måte som drosje når tilbud om transport er rettet til allmennheten på offentlig plass. Det er fylkeskommunen som er løyvemyndighet.

Om denne tjenesten

Alle som skal søke drosjeløyve.

Ta kontakt med fylkeskommunen for informasjon om hvilke vedlegg som kreves.

Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at fylkeskommunen vurderer behovet for drosjeløyver før løyve eventuelt utstedes.

Dersom et løyve blir ledig som følge av dødsfall eller oppsigelse, har søker med minst to års ansiennitet som full tids drosjefører i løyvedistriktet, fortrinnsrett til det ledige løyvet.
Fylkeskommunen avgjør på hvilke vilkår tildelingen av nye løyver skal skje. 

Det kreves at søkeren:

  • driver en fast og varig virksomhet i Norge,
  • har god vandel,
  • har tilstrekkelig faglig kompetanse,
  • har tilfredstillende økonmisk evne. 

Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9 000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5 000 euro for hvert løyve.  

Selskaper:

Er søkeren et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid ansvarlige leder fylle kravene til vandel og faglig kvalifikasjon.

Kravet til økonomi må oppfylles av selskapet. Er søkeren et nyopprettet selskap, må også den ansvarlige leder oppfylle kravet til økonomi.

Gebyr: 

Yrkestransportforskriften § 12 viser de til enhver tid gjeldende gebyrer for behandling av søknad om løyve.

Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften), § 12

Hvilken fylkeskommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema