Diakon

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Kirkerådet.

  • Dokumentasjon på at vedkommende er vigslet til diakontjeneste i en evangelisk-luthersk kirke.
  • Bekreftelse på at det ikke foreligger slike omstendigheter som ville gitt grunnlag for tilbakekall av vigslingsrettighetene.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til å bli vigslet som diakon fremgår av Forskrift om autorisasjon av diakoner i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) § 3.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Kirkerådet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum,
0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Telefon: 23 08 12 00

Besøksadresse: Rådhusgata 1-3, 0103 Oslo

Åpne kontaktskjema