Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer (GMO)

All bruk og fremstilling av genmodifiserte organismer som ikke er innesluttet skal være godkjent for utsetting. Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer avgjøres av Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet.

Klima- og miljødepartementet om genteknologi

Om denne tjenesten

Enhver som skal framstille og bruke genmodifiserte organismer som ikke regnes som "innesluttet bruk".

Hva som skal vedlegges en søknad går frem av forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven og forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer.

Formålet med tillatelsen er å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.

Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven), kap 3

Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven

Forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer

Med genteknologi er det mulig å endre arvematerialet til en organisme, for eksempel ved å sette inn et nytt gen. Denne metoden kalles vanligvis genmodifisering og gir genmodifiserte organismer (GMO). Avhengig av hvilke egenskaper GMO-en har fått tilført, kan dette ha ulike virkninger på miljøet som GMO-en settes ut i. Søknader om utsetting av GMO blir derfor vurdert fra sak til sak.

Åpne kontaktskjema