Serveringsbevilling

Den som skal etablere og drive serveringssted av mat og/eller drikke må søke serveringsbevilling hos den aktuelle kommune før virksomheten kan starte.

Om denne tjenesten

Søknad sendes den aktuelle kommunen.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet elektronisk trenger du Altinn-rollen kommunale tjenester. Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Det kan være ulike vedleggkrav i ulike kommuner. Kravene framgår av serveringsloven § 8. Det er lurt å skaffe seg en oversikt over kravene før du starter utfyllingen.

Søknaden skal inneholde:

Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives, og opplysning om organisasjonsnummer og eiersammensetning dersom driver er en juridisk person. Angivelse av det stedet hvor serveringsvirksomheten skal drives.
Dokumentasjon på bestått etablererprøve.
Skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives.

Dersom kommunen finner det påkrevd, kan det i tillegg kreves fremlagt følgende dokumentasjon:

Leiekontrakt
Finansieringsplan
Driftsbudsjett
Likviditetsbudsjett 

Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.  

Kriterier/vilkår:
Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.
Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Merknader:

Det kreves bevilling før oppstart av serveringsstedet. (Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort hvis ikke ny eier søker om bevilling innen 30 dager etter at overdragelsen ble avtalt.)

For å kunne drive serveringsvirksomhet, må søkeren i tillegg blant annet registrere virksomheten hos Mattilsynet, og bygningen må være godkjent av de kommunale bygningsmyndighetene. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Det foreligger ikke skjemaplikt, men opplysningsplikt til kommunen ved:
• Skifte av daglig leder.
• Endringer i personkretsen: daglig leder, bevillingshaver, personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten etter § 6 jf. § 7.
• Innstilt drift av serveringssted.

Hvilken kommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema