Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann

Skal du etablere, utvide eller bygge om en virksomhet som genererer oljeholdig avløpsvann må du søke om utslippstillatelse fra kommunen før du starter opp. Med oljeholdig avløpsvann menes spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende.

Om denne tjenesten

Virksomhet med utslipp av oljeholdig avløpsvann fra verksted, vaskeplass, smørehall, servicehall e.l.

Informasjon om hva som kreves av søknaden, og hvilke vedlegg som kreves finner du i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15-4.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), § 15-4

Å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 15

Krav om tillatelse for utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder for:
• bensinstasjoner
• vaskehaller for kjøretøy (§ 15-1 i forskriften)
• motorverksteder
• bussterminaler
• verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
• anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. 

Hvilken kommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema