Ordningen er et virkemiddel for å legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø gjennom opprettelse av nye linjer eller ved oppgradering av eksisterende tilbud.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Frist:
Bevilgning til denne ordningen er tidsavgrenset til 2017–2020. Innvilgede søknader i 2020 vil ha 2022 som siste mulige år for utbetaling av støtte.

Feilinnsendning:
Lage ny versjon av søknad. 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender eller være selvregistrert bruker.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Søknad skal sendes inn med minimum ett påkrevd vedlegg: Finansiell analyse.

Insentivordningen er en tilskuddsordning som har som formål å redusere de miljømessige og andre samfunnsmessige belastninger fra godstransport på norske veger. Ordningen er et virkemiddel for å legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø gjennom opprettelse av nye linjer eller ved oppgradering av eksisterende tilbud.

Åpne kontaktskjema