Driftsmelding: Pga. teknisk oppgradering er alle våre digitale løsning nede fra tirsdag 3.10. kl. 17.00 til onsdag 4.10. kl.7.00. Vi beklager ulempen dette medfører.

Om denne tjenesten

Endring av tilstand (opphør, nedleggelse, overdragelse mv) - Erverv av fast eiendom v/konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven §§ 4 og 5.

Alle som erverver eiendommer konsesjonsfritt som følge av slekts- eller odelsbetingede forhold, eller erverver eiendommer som er unntatt fra konsesjonsplikt (enkelttomter under 2 daa og annet ubebygd areal som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruk eller i kommuneplan er utlagt til byggeområde og bebygd areal eiendom ikke over 100 daa der ikke mer enn 20 daa er fulldyrket).
Kontroll med erverv av konsesjonspliktig fast eiendom. Lette tinglysningsdommerens kontroll ved tinglysning av konsesjonsfrie erverv av fast eiendom.
Åpne kontaktskjema