Alle aktører innen sivil luftfart som har rapporteringsplikt i henhold til Rapporteringsforordningen artikkel 4 punkt 6 skal bruke skjemaet til å melde inn data om ulykker og hendelser.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Rapporteringspliktige forhold skal rapporteres snarest, og innen 72 timer etter en ulykke/hendelse. Skjema lagres automatisk hver gang du bytter side. La felter som ikke er relevante stå blanke.

Om det oppstår problemer eller feil med innsendingstjenesten underveis i utfyllingen, gi gjerne tilbakemelding på NF-2007@caa.no.

Kjente feil i skjema

   - Feil i kobling mellom pilot/copilot angående antall timer erfaring.
   - Feilmelding ved innfylling av registreringsnummer. 
   - Noen felter krever et format som ikke passer alle situasjoner (f.eks. utenlandsk   personnummer).

Løsning: Fyll inn noe som aksepteres i skjemaet. Og opplys om den korrekte verdien i fritekstfeltet der du beskriver hva som skjedde. 

Alle aktører innen sivil luftfart som har rapporteringsplikt i henhold til Rapporteringsforordningen artikkel 4 punkt 6. De som er rapporteringspliktige er delt inn i ulike rapporteringsgrupper (flygebesetningsmedlemmer, vedlikeholdspersonell osv.)

Hva skal rapporteres?

Det finnes en uttømmende liste over hva som skal rapporteres, fordelt på rapporteringsgruppene.

Alle kan fylle ut dette skjemaet, uavhengig av statsborgerskap og/eller rolle i Altinn.

I behandling av rapporten trenger vi noen opplysninger om deg.
Formålet med personopplysningene er å kunne kontakte deg ved behov for mer informasjon rundt innholdet i rapporten.
Personopplysningene behandles i tråd med GDPR (EUs personvernforordning (2016/679)). Behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jfr. EU forordning 376/2014 – rapporteringsforordningen.
Opplysningene lagres på rapporten så lenge den ligger i databasen, og vil bli benyttet dersom det på et senere tidspunkt skulle bli behov for å kontakte deg. Registrerte personopplysninger kan således ikke kreves slettet. Rapporter om luftfartstilfeller er unntatt offentligheten og vil ikke bli utlevert ved eventuelle innsynsbegjæringer. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.
Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig. Vårt personvernombud kan kontaktes på personvernombud@caa.no.

Skjemaet NF-2007 består av totalt 16 sider, og er tilpasset de ulike rapporteringsgruppene. Rapporteringsgruppe og type rapport avgjør hvilke sider som må fylles ut.

Skjemaeier er Luftfartstilsynet, innkrevere er Luftfartstilsynet (alle saker) og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) (ulykker og alvorlige hendelser).

Formål

Formålet med rapporteringen er forbedring av flysikkerheten gjennom innsamling og deling av informasjon.

Din rapport vil ikke bli brukt til å ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar, og luftfartslovens kapittel XII forbyr bruk av rapportert informasjon til annet enn flysikkerhetsarbeid.

Trenger du hjelp?

Faglige spørsmål om innholdet i skjemaet rettes til Luftfartstilsynet:

E-post: NF-2007@caa.no
Tlf: 75 58 50 00

Spørsmål om fagsystemintegrasjon rettes til Luftfartstilsynet v/Lars R. Holm:

E-post: lrh@caa.no
Tlf: 97 69 07 99

Dersom du har behov for umiddelbar kontakt med Luftfartstilsynet i forbindelse med en ulykke, kan du ringe Luftfartstilsynets beredskapstelefon 926 42 632. Telefonen er bemannet 24 timer i døgnet - året rundt.

Åpne kontaktskjema