Skjemaet skal brukes for å melde fra til Mattilsynet om nye og endrede dyrehold, og for å søke om tillatelse fra Mattilsynet til å etablere visse dyrehold.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved etablering av nytt dyrehold som krever tillatelse fra Mattilsynet, eller som er meldepliktig.

Ved endringer i dyreholdet som for eksempel nye bygninger, vesentlige endringer i bygninger, nye produksjonsformer eller opphør av dyreholdet.

Meldeplikt for hobbyfjørfehold – plikten aktiveres i visse tilfeller i forhold til Aviær Influensasituasjonen.

Enhver som vil holde dyr som listet under, skal melde fra om dette til Mattilsynet på forhånd:

 • Svin
 • Storfe
 • Småfe (sau og geit)
 • Strutsefugl
 • Mer enn 200 slaktekylling, høns eller kalkuner
 • Mer enn 10 hester
 • Dyreansamling og åpen gård
 • Fremvisning av dyr, herunder dyreparker, akvarier og fremvisning av dyr på midlertidige arrangementer (NB! Sirkus og dyreparker som skal vise frem dyr som ikke står på listen i forskrift om velferd for dyr ved fremvisning, må søke Mattilsynet om tillatelse. Se lenger nede)
 • Midlertidig dyrehold og dyrehold for omsetning av dyr, herunder dyrepensjonat og dyreforretning

Endringer i slike dyrehold, som for eksempel oppføring av nye bygninger, vesentlige endringer av bygninger, nye produksjonsformer, nye arter som skal vises frem eller opphør av dyreholdet, skal også meldes til Mattilsynet snarest. Ved ombygging eller nye bygninger skal meldingen gis før bygningen tas i bruk til dyr.

For dyrehold som krever tillatelse, godkjenning eller sertifisering fra Mattilsynet, må det søkes i skjema i god tid før oppstart slik at Mattilsynet har mulighet til å behandle søknaden. Aktiviteter og andre forhold som krever tillatelse, godkjenning eller sertifisering, kan ikke startes før Mattilsynet har gitt lov til det.

Følgende typer dyrehold krever tillatelse, godkjenning eller sertifisering fra Mattilsynet:

 • Hestesenter, trenerstall, hestepensjonat og omsetning av mer enn 6 hester i året
 • Fremvisning av dyr på sirkus
 • Fremvisning i dyrepark av andre dyr enn de som står på listen i forskrift om velferd
 • Sertifisert fjørfevirksomhet
 • Avlsvirksomhet

Alle meldepliktige dyrehold skal registreres (se over).

Den som vil drive med dyrehold eller aktiviteter med dyr som krever godkjenning, tillatelse eller sertifisering fra Mattilsynet, kan søke på dette skjemaet (se over).

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Primærnæring og næringsmidler, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Tjenesten krever at du benytter underenhet til juridisk enhet (bedriftsnummer). Underenhet til juridisk enhet får du frem ved å hake av i boksen for Vis også underenhet (bedrift) på siden for valg av virksomhet det skal rapporteres for.

Skjemaet er utviklet for å melde om meldepliktige dyrehold, eller søke om tillatelse til eller godkjenning eller sertifisering av visse typer dyrehold.
Plikten til å melde fra til Mattilsynet om nye og endrede dyrehold følger av disse bestemmelsene:

- forskrift 22. april 2004 nr. 665 om hold av storfe § 26
- forskrift 18. februar 2005 nr. 160 om velferd for småfe § 12
- forskrift 18. februar 2003 nr. 175 om hold av svin § 28, jf. begrensningen i § 2
- forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 26
- forskrift 2. oktober 1998 nr. 951 om hold av strutsefugl § 18
- forskrift 12. desember 2001 nr. 1494 om hold av høns og kalkun § 8, jf. unntaket i § 2 annet ledd
- forskrift 11. august 2015 om omsetning og midlertidig hold av dyr § 3
- forskrift 5. september 2016 nr. 1035 om dyrevelferd ved fremvisning av dyr § 4 første ledd, jf. kapittel 3
- forskrift 27. juni 20012 nr. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr § 10

Kravene om tillatelse til og godkjenning eller sertifisering av dyrehold følger av disse bestemmelsene:
- forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 28
- forskrift 5. september 2016 nr. 1035 om dyrevelferd ved fremvisning av dyr § 4
- forskrift 4. juli 1989 nr. 541 om avlsstasjoner § 1 annet ledd
- forskrift 6. mars 1995 nr. 240 om
om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring hos rev § 3 og § 5
- forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter § 3

Trenger du hjelp?

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:
postmottak@mattilsynet.no
tlf: 22 40 00 00

Åpne kontaktskjema