Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge. Opplysninger om sammensetning, bruksområde, produkttype, klassifisering med mer skal sendes inn.

Start tjeneste

Ny versjon av Kjemikalideklarering til produktregisteret ble lansert 6. juni 2018.

Dette er de viktigste endringene:

 • Noen faner har fått nytt navn og rekkefølgen er endret.
 • Du kommer først inn i fanen 'Min kontaktinformasjon'. Husk å oppdatere virksomhetens fakturaadresse, referanse og kontaktpersoner.
 • Valg av språk gjøres ved å klikke på knappene engelsk/norsk øverst til høyre.
 • Det er lagt inn forbedret søk i flere felter, slik at valgmuligheter kommer opp etterhvert som du skriver.
 • Valideringen på klassifisering av komponenter i en sammensetning er fjernet. Den kan allikevel oppgis, og kan også bli etterspurt av oss ved behov.
 • CLP-klassifisering skal gis under faremerking, gammel fareklassifisering er fjernet og vises heller ikke i sammendrag for eldre deklarasjoner.
 • Parter (produsent/etikettansvarlig) er fjernet fra skjemaet.
 • Funksjonen for komponenter er fjernet.
 • Oversikt over alle bransjekoder kan åpnes i egent vindu ved hjelp av knapp i delskjema 'Anvendelsesbransje'.
 • Oversikt over alle produkttyper kan åpnes i egent vindu ved hjelp av knapp i delskjema 'Produkttype'.
 • Skjema for registrering av råvare (sammensetning fra produsent) er enda mer forenklet ved at både produkttype og fysikalske data er fjernet.
 • Tiden det tar før systemet blir inaktivt har økt fra 30 minutter til 60 minutter. Husk å sende inn eller klikk knappen lagre/neste før det er gått 60 minutter så du ikke mister data.

Om denne tjenesten

Deklarering av kjemikalier skal skje senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge. Fristen for årlig rapportering av faktisk mengde produsert, importert og eksportert per år for sine deklareringspliktige kjemikalier fastsettes av Miljødirektoratet og annonseres på Miljødirektoratets hjemmeside.

Tjenesten brukes ved deklarering av produksjon eller import av fareklassifiserte kjemikalier, biocider, mikrobiologiske produkter og utgangsstoffer for eksplosiver.

Den som er registrert som daglig leder, styreleder, innehaver eller kontaktperson i NUF i Enhetsregisteret har tilgang til tjenesten.

De kan delegere enkeltrettigheten på tjenesten til andre kollegaer på den aktuelle virksomheten (dvs. bedrifts-/undernummer), og eventuelt også til andre som skal rapportere på vegne av virksomheten.

Mangler du denne enkeltrettigheten må du få noen til å delegere den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Rapporteringsordningen er hjemlet i forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge.

Opplysninger om sammensetning, bruksområde, produkttype, klassifisering med mer skal sendes inn.

Miljødirektoratets rapporteringstjeneste for produktdeklarering retter seg mot produsenter og importører av kjemiske stoffer og stoffblandinger.  Virksomheten bruker tjenesten til løpende rapportering av kjemikalier og årlig rapportering av produsert, importert og eksportert mengde.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om tjenesten kan rettes til Miljødirektoratet:

Produktregisteret

Telefon: 03400 / 73 58 05 00
E-post: produktregisteret@miljodir.no

Åpne kontaktskjema