Preparant

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Miljødirektoratet.

  • Bevis på at søker har avlagt prøve som tilsvarer nivået i norsk svenneprøve.
  • Dokumentasjon som viser fødselsdato og personnummer, eventuell navneendring og statsborgerskap.

Merknader

  • I enkelte tilfeller vil det kunne være aktuelt med oversettelse av dokumenter som ikke er på engelsk.

Autorisasjon som preparant

Det kreves autorisasjon fra Miljødirektoratet for å foreta ervervsmessig preparering av vilt samt preparering av registreringspliktig vilt. Autorisasjon kan bare utstedes til enkeltpersoner, ikke til selskaper eller andre sammenslutninger. 

Med preparering menes all bearbeiding av dødt vilt med sikte på varig konservering. Koking og bleking av hodeskaller av lovlig jaktbytte omfattes ikke av begrepet preparering. Det samme gjelder buntmaker- og garverivirksomhet. Med ervervsmessig preparering menes enhver preparering mot gjenytelse, herunder ethvert salg eller annen overføring av eiendomsretten til vilt som preparanten selv har preparert.

Autorisasjonen

  • skal utstedes til den som har avlagt og bestått svenneprøve i taxidermistfaget
  • skal utstedes statsborger som omfattes av EØS-avtalen og derved EUs direktiv 92/51/EØF og direktiv 2001/19/EF i den grad vedkommende tilfredsstiller direktivene
  • kan utstedes til den som har avlagt prøve i annet land som tilsvarer nivået i norsk svenneprøve

Miljødirektoratet, eller den direktoratet bemyndiger, kan føre tilsyn med autoriserte preparanter, herunder kontrollere vilt som oppbevares.

Språkkrav:

Nei.
Merk at det kreves at yrkesutøver setter seg inn i norsk regelverk og kan bruke databasen som kreves for å registrere det viltet som er registreringspliktig. Databasen og tilhørende dokumenter er kun på norsk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av forskrift om ivaretakelse av dødt vilt.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Miljødirektoratet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen,
7485 Trondheim

E-post: post@miljodir.no
Tlf: 03400 / 73 58 05 00

Besøksadresse:
Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Åpne kontaktskjema