Preparant

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Miljødirektoratet.

  • Bevis på at søker har avlagt prøve som tilsvarer nivået i norsk svenneprøve.
  • Dokumentasjon som viser fødselsdato og personnummer, eventuell navneendring og statsborgerskap.

Merknader

  • I enkelte tilfeller vil det kunne være aktuelt med oversettelse av dokumenter som ikke er på engelsk.

Autorisasjon som preparant

Det kreves autorisasjon fra Miljødirektoratet for å foreta ervervsmessig preparering av vilt samt preparering av registreringspliktig vilt. Autorisasjon kan bare utstedes til enkeltpersoner, ikke til selskaper eller andre sammenslutninger. 

Med preparering menes all bearbeiding av dødt vilt med sikte på varig konservering. Koking og bleking av hodeskaller av lovlig jaktbytte omfattes ikke av begrepet preparering. Det samme gjelder buntmaker- og garverivirksomhet. Med ervervsmessig preparering menes enhver preparering mot gjenytelse, herunder ethvert salg eller annen overføring av eiendomsretten til vilt som preparanten selv har preparert.

Autorisasjonen

  • skal utstedes til den som har avlagt og bestått svenneprøve i taxidermistfaget
  • skal utstedes statsborger som omfattes av EØS-avtalen og derved EUs direktiv 92/51/EØF og direktiv 2001/19/EF i den grad vedkommende tilfredsstiller direktivene
  • kan utstedes til den som har avlagt prøve i annet land som tilsvarer nivået i norsk svenneprøve

Miljødirektoratet, eller den direktoratet bemyndiger, kan føre tilsyn med autoriserte preparanter, herunder kontrollere vilt som oppbevares.

Språkkrav:

Nei.
Merk at det kreves at yrkesutøver setter seg inn i norsk regelverk og kan bruke databasen som kreves for å registrere det viltet som er registreringspliktig. Databasen og tilhørende dokumenter er kun på norsk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket i forskrift om ivaretakelse av dødt vilt.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Miljødirektoratet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen,
7485 Trondheim

E-post: post@miljodir.no
Tlf: 03400 / 73 58 05 00

Besøksadresse:
Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Åpne kontaktskjema