Om denne tjenesten

Skjemaet kan brukes til å sende inn naturfareutredninger innenfor skred, flom og erosjon. Det er ikke noe begrensning på bruk av skjemaet.

Skjemaet kan brukes av offentlige etater (slik som SVV, Bane NOR), kommuner og konsulentselskaper som enten er bestiller av naturfareutredninger (typisk kommuner) eller som selv har utført fareutredninger (konsulentselskaper).

Skjemaet skal brukes som en innmeldingsløsning av faredata (faresoner, fareutredninger mm) innenfor flom, skred og erosjon. Dette fordi det er stor samfunnsnytte i å dele fareutredninger med andre. Det blir lagret for ettertiden og det sparer samfunnet for mye dobbeltarbeid. Det kan utgjøre et viktig datagrunnlag i analyser av risiko, og det å ha tidligere utredninger lett tilgjengelig ved flom- og skredhendelser er viktig under beredskap. Bakgrunn for deling av naturfareutredninger er begrunnet i Meld. St. 15 (2011-2012) - Hvordan leve med farene - om flom og skred.

Mer informasjon om innmelding av naturfareutredninger kan du finne på våre nettsider.

Kontaktinformasjon

Avdelingsingeniør Amund Frogner Borge

E-post: ambo@nve.no

Telefon: 46428060

Åpne kontaktskjema