Tillatelse til bygging og drift av fjernvarmeanlegg

Skjemaet benyttes i forbindelse med søknad om tillatelse til bygging og drift av fjernvarmeanlegg. Utbyggere og drivere av slike anlegg må levere søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Finn skjemaet på lovdata.no

Om denne tjenesten

Søknad sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Utbyggere og drivere av fjernvarmeanlegg.

Se veiledningen for beskrivelse av vedlegg.

Et fjernvarmeanlegg produserer, overfører og fordeler varmtvann eller annen varmebærer til eksterne forbrukere. Anlegget består av en varmesentral og et fjernvarmenett.
Et fjernvarmeanlegg er konsesjonspliktig dersom følgende kriterier er oppfylt:

1. Anlegget forsyner eksterne forbrukere
2. Anlegget har en ytelse over 10 MW

Utvidelse og ombygging av et anlegg som er meddelt konsesjon for et bestemt geografisk område, krever ny konsesjon. Utvidelse og ombygging vil normalt være knyttet til endringer ut over de spesifikasjoner som er gitt i konsesjonen vedrørende varmesentraler, hovedrørnett eller det geografiske området konsesjonen gjelder for.
Sammenslåing av anlegg vil kreve ny konsesjon hvis total ytelse etter sammenslåingen blir over 10 MW. Dette gjelder også for sammenslåinger av konsesjonsgitte anlegg.

Krav til søker:

Det må utarbeides melding og konsekvensutredning for fjernvarmeanlegg som fyller følgende kriterier (vedlegg II-tiltak):

- prosjektet har en samlet investeringskostnad på mer enn 50 mill. kr og
- prosjektet medfører utarbeidelse av plan etter plan- og bygningsloven og
- prosjektet vurderes som særlig konfliktfylt i forhold til allmenne interesser eller miljø,
jf. pbl.-forskriften § 4.

Energigjenvinningsanlegg som benytter avfallsbrensel med en kapasitet på mer enn 100 tonn per dag og som produserer varme til blant annet fjernvarmeanlegg, utløser også krav om melding og konsekvensutredning.

Meldingen er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. Den skal bidra til å gi berørte parter informasjon om prosjektet, samtidig som disse får anledning til å komme med uttalelser og innspill. I meldingen skal utbyggeren redegjøre for tiltaket, gi en foreløpig vurdering av mulige konsekvenser for omgivelsene og foreslå et utredningsprogram.
Tiltakshaver utarbeider en melding med forslag til utredningsprogram. Denne sendes inn til NVE, som sender den videre ut på en offentlig høring. I etterkant av høringen fastsetter NVE et endelig konsekvensutredningsprogram etter forelegging for Miljøverndepartementet. Tiltakshaver er så ansvarlig for at det utarbeides en konsekvensutredning i samsvar med programmet. Dette gjøres parallelt med utarbeidelse av en konsesjonssøknad etter energiloven. Konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen sendes samtidig inn til NVE, som sender dette ut på en offentlig høring. I etterkant av denne høringen kan NVE enten godkjenne konsekvensutredningen eller be om tilleggsutredninger hvis det er nødvendig. Når konsekvensutredningen er godkjent av NVE, kan NVE fatte et konsesjonsvedtak etter energiloven.

Åpne kontaktskjema