Skjemaet skal benyttes av rapporteringspliktige ved mistanke om mistenkelig transaksjon i medhold av hvitvaskingsloven.

Dersom rapporteringspliktige avdekker forhold som indikerer at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser. Dersom det etter undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige sende inn rapporteringsskjema til ØKOKRIM.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Dersom rapporteringspliktige har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller til forhold som rammes av straffeloven § 131 til § 136 a. (terrorfinansiering), skal det foretas undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken (jfr. hvitvaskingsloven § 17). Dersom undersøkelsene ikke avkrefter mistanken, skal den rapporteringspliktige oversende rapporteringsskjema til ØKOKRIM om den aktuelle transaksjonen og om de forhold som har medført mistanken (jfr. hvitvaskingsloven § 18).

Innsending skal skje så snart som mulig i tilknytning til den/de mistenkelige transaksjonen(e).

Se for øvrig hvitvaskingsloven § 19 om gjennomføring av mistenkelige transaksjoner.

Hvitvaskingslovens § 4 gir en oversikt over hvem som faller inn under loven som rapporteringspliktig til ØKOKRIM.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Økokrim Rapportering.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil/roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Forebygge og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvitvaskingsloven.

Skjemaet MT-0002 skal benyttes ved rapportering av mistenkelige transaksjoner i henhold til hvitvaskingsloven.

For mer informasjon om rapportering (hvordan rapportere og hva som skal rapporteres) vennligst se: http://www.hvitvasking.no/Rapportering-til-OKOKRIM/

MT-0002 ligger ikke arkivert i Min meldingsboks etter innsending.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema:

23 29 14 05 / 23 29 10 00
efe.okokrim@politiet.no

Åpne kontaktskjema