Løyve for å drive handelsvirksomhet med oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på salg

Den som skal videreselge brukte eller kasserte gjenstander må på forhånd søke bevilling fra stedlig politidistrikt.

Finn skjemaet på politiet.no

Om denne tjenesten

Søknad med vedlegg sendes til politidistriktet hvor foretaket skal ha sitt hovedkontor.

Det er ikke krav til vedlegg.

Kriterier/vilkår:

Det stilles krav til registrering i Foretaksregisteret før tillatelse blir gitt.

11-sifret personnummer må opplyses i søknaden.

 

Merknader:

Ev. tidligere domfellelser/bøteleggelser vil kunne tillegges vekt i behandlingen av bevillingssøknaden.

Domfellelse/bøteleggelse for ran, tyveri, heleri e.l. de siste to årene, vil under enhver omstendighet medføre avslag på søknad om bevilling. Politiet vil kunne gi en forhåndsvurdering av søkerens vandel.

 

For mer informasjon om ordningen se politiets nettsted.

Åpne kontaktskjema