Vekter

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes av yrkesutøver til Politidirektoratet. Det ligger mer informasjon om dette på www.politiet.no.

  • Dokumentasjon på vekterutdanning, og hvilke kurs eller fag som har inngått i utdanningen.
  • Dokumentasjon på arbeidserfaring som vekter.
  • Kopi av kvalifikasjonsbevis utstedt i en annen EØS-stat eller Sveits.
  • Dokumentasjon på nasjonalitet.

Merknader:

  • Hvis dokumentene er utstedt på et annet språk enn engelsk, dansk eller svensk må dokumentene oversettes til norsk av en offisiell translatør. 
  • For å arbeide som vekter i Norge, kreves tilfredsstillende vandel. Vandelsattest kreves ikke ved søknad om godkjenning, men vandelsattest må fremvises til arbeidsgiver ved ansettelse. Dersom botiden i Norge ikke er lang nok, må det fremlegges vandelsattest fra hjemlandet.

Godkjenningen omfatter alle som skal arbeide som vektere i Norge. Vekterutdanningen er grunnopplæring. I tillegg vil utførelse av enkelte vektertjenester kreve tilleggsopplæring, som ledsagertjeneste, ordensvakt og verditransport. For utføring av tjeneste som sikkerhetskontrollør ved norske lufthavner, må en godkjent vekter i tillegg ha gjennomgått slik tilleggsopplæring som Luftfartstilsynet krever. 

Opplæringen av vektere i Norge er omfattende, og i de aller fleste tilfeller vil EU/ EØS-borgere bli påkrevet å gjennomføre utligningstiltak i forbindelse med godkjenning av  yrkeskvalifikasjonene. Dette medfører at de fleste må gjennomføre de deler av den norske vekterutdanningen som ikke er omfattet av kvalifikasjonen fra EU/EØS. Dette gjelder blant annet jus, etikk, HMS og regelverk som spesifikt regulerer utøvelse av vekteryrket i Norge.

Språkkrav:

Det kreves ikke dokumentasjon på norskkunnskaper ved søknad om godkjenning, men gode kunnskaper i norsk er en forutsetning for å kunne gjennomføre utligningstiltak da disse kun tilbys på norsk. Det stilles i tillegg krav i forbindelse med ansettelse som vekter om at vedkommende må beherske språk som gjør det mulig å kommunisere med publikum og offentlige myndigheter. Politidirektoratet har stilt krav om at vedkommende må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på tilfredsstillende måte.

 
Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av vaktvirksomhetsforskriften kapittel 5. For å se innholdet i den norske vekteropplæringen, gå til www.politiet.no og se informasjon om vaktvirksomhet der.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Politidirektoratet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Dersom du blir pålagt utligningstiltak, vil det imidlertid innebære kostnader. Disse kostnadene må søker dekke selv.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep,
0031 Oslo

E-post: politidirektoratet@politiet.no
Telefon: 23 36 41 00

Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 14-16, 0369 Oslo

Åpne kontaktskjema