Formålet med ordningen er å gi adgang til innreise for utlendinger som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet brukes til å søke om unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter, så lenge retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til innreise etter utlendingsloven begrenses, jf. midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene gjelder for innreise inntil 14 dager fra vedtaksdato.
Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene etter denne ordning kan også trekkes tilbake uten forutgående varsel, dersom kriteriene for hvem som kan gis unntak fra innreiserestriksjonene endres.
Det gjøres oppmerksom på at det er gjort noen andre unntak fra innreiserestriksjonene.

Mer informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise til Norge er tilgjengelig på UDI sine sider.
Det gjøres også oppmerksom på at alminnelige regler om rett til innreise og opphold i utlendingsloven, og annet relevant regelverk, ikke påvirkes av et vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene.

Det er foretak som har en arbeids-/oppdragsavtale med en utlending som nevnt nedenfor i pkt. 3 som kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for vedkommende.
Foretaket som søker må være registrert i Foretaksregisteret, eller dersom foretaket er et enkeltpersonforetak, i Enhetsregisteret.
Foretaket må være skattepliktig til Norge, jf. skatteloven § 2-2 første ledd, eller deltakerne i foretaket må være skattepliktig til Norge for selskapets inntekter, jf. skatteloven § 2-2 tredje ledd. Ordningen omfatter også tilfeller der foretaket eller foretakets eier skattlegges i Norge for virksomhet her etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b.
Foretaket skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift, herunder kun helt bagatellmessig restanse på nevnte skatter og avgifter. Foretaket må utøve lovlig aktivitet, dvs. at foretaket skal ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.

Skjemaet krever at du har Altinnrollen Samferdsel.

 *Skatteattest som ikke er eldre enn 2 uker

* Dokumentasjon på siste skatteoppgjør, eksempelvis skattemelding for 2019. Eller firmaattest for foretak som er etablert etter 2019.

* En beskrivelse av arbeidet som utlendingen skal utføre for søker, i hvilken bransje arbeidet utføres, og begrunnelse for at utlendingen omfattes av søknadsordningen, herunder for enten;

    a) har teknisk kompetanse, og skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet, eller

    b) skal utføre driftskritisk vedlikeholdsarbeid på landanlegg som er nødvendig for å unngå stans i petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel, eller

    c) har spesialisert kompetanse, og skal bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur, avgrenset til vann- og avløpsanlegg, bane, veier, skip (herunder bygging av skip) og havner, fly, lufthavner og luftfartsinstallasjoner, IKT-infrastruktur som bredbånd, tele o.l., energiproduksjon- og distribusjon, offshoreinstallasjoner (herunder bygging av offshoreinstallasjoner) og landanlegg for petroleumsaktiviteten, og arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i virksomheten eller pågående prosjekter.

d) har spesialisert kompetanse, og skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for å avverge pågående eller nært forestående driftsstans i virksomheten eller i et pågående prosjekt.

På Sjøfartsdirektoratets nettside for de ulike kategoriene er det utarbeidet et skjema som skal brukes ved innsending av søknaden.

* I tillegg skal det i skjemaet gis en beskrivelse av at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge, at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet og hvordan transport fra innreisested til karantenested skal gjennomføres.

* Arbeids- og oppdragsavtale mellom foretaket som søker og utlendingen det søkes om unntak fra innreiserestriksjonene for.


* Dersom utlendingen skal gjennomføre innreisekarantene på et sted i regi av søker som arbeidsgiver, skal det legges ved vedtak om forhåndsgodkjenning av karantenestedet i tråd med covid-19-forskriften. Dersom slik forhåndsgodkjenning ikke foreligger, må utlendingen gjennomføre innreisekarantenen på karantenehotell.

* Fullmakt fra utlendingen om at det søkes om innreise for vedkommende.

Søknadsordningen omfatter utlendinger som enten:

a) har teknisk kompetanse, og skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet, eller

b) skal utføre driftskritisk vedlikeholdsarbeid på landanlegg som er nødvendig for å unngå stans i petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel, eller

c) har spesialisert kompetanse, og skal bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur, avgrenset til vann- og avløpsanlegg, bane, veier, skip (herunder bygging av skip) og havner, fly, lufthavner og luftfartsinstallasjoner, IKT-infrastruktur som bredbånd, tele o.l., energiproduksjon- og distribusjon, offshoreinstallasjoner (herunder bygging av offshoreinstallasjoner) og landanlegg for petroleumsaktiviteten, og arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i virksomheten eller pågående prosjekter.

d) har spesialisert kompetanse, og skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for å avverge pågående eller nært forestående driftsstans i virksomheten eller i et pågående prosjekt.

Det er et vilkår for innvilgelse av søknad at:

  • at arbeidet utlendingen skal utføre må foretas ved tilstedeværelse i Norge,
  • at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet, og
  • at utlendingens arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker kan dokumenteres, enten direkte ved arbeids- eller oppdragsavtale, eller kjeden av forhold som viser koblingen mellom utlendingen og arbeidet som må gjøres i søkers virksomhet eller prosjektdeltakelse.

Unntaket fra innreiserestriksjonene praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra det som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter.

Spesielt for bokstav c.

Bokstav c stiller krav om at utlendingen har spesialisert kompetanse.

I søknaden må det være en beskrivelse av hvorfor den enkelte utlending oppfyller vilkåret.

Generelle gruppebeskrivelser oppfyller ikke kravet i en individuell søknad.

Er kompetansen formelt dokumenterbar, for eksempel ved kursbevis, vitnemål eller lignende, så bør dette legges ved søknaden.

Det bes om at slike dokumenter er på norsk, nordiske språk eller engelsk.

Dersom dette ikke er mulig bes det om at fremmedspråklige dokumenter oversendes med oversatt tekst.

Følgende momenter vil tillegges vekt i vurderingen:

  • Spesialisert opplæring eller utdanning, herunder varighet av opplæringen eller utdanningen
  • Faglig erfaring som underbygger spesialisert kompetanse, herunder varighet av erfaringen
  • Formelle kompetansekrav til arbeidet/stillingen til utlendingen
  • Beskrivelser av arbeidsoppgavene utlendingen konkret skal utføre
  • Andre forhold som synliggjør utlendingens spesialiserte kompetanse

Desto tydeligere det konkretiseres og synliggjøres at utlendingen har spesiell kompetanse og skal utføre arbeid som krever dette, desto lettere er det for Sjøfartsdirektoratet å konkludere med at vilkåret er oppfylt.

Det stilles fortsatt krav til at kompetansen ikke er tilgjengelig, og må utføres fysisk, i Norge.

Unntaket fra innreiserestriksjonene praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra det som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter.

Trenger du hjelp?

Tlf faglig brukerstotte : +47 52 74 50 00
Email faglig brukerstotte : post@sdir.no

Åpne kontaktskjema