Kostpris for landbrukseiendom (RF-1013) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Eierskifte - Ved overtakelse av landbrukseiendom

Du har samme frist for å levere RF-1013 som skattemeldingen for formues - og inntektsskatt eller selskapsmeldingen.

Kostprisoppgaven med rettledning er i første rekke fastsatt til bruk ved oppsetting av første gangs balanse i forbindelse med overtakelse av jordbruk, gartneri eller skogbruk med tilhørende binæringer. Skjemaet skal brukes av alle jord-, hage- og skogbrukere som overtar slik eiendom, uavhengig av om vedkommende blir regnskapspliktig eller noteringspliktig etter skatteforvaltningsloven § 11-1.  Skjemaet skal brukes både ved kjøp i fri handel og ved gavesalg.

Kopier av takst, brannforsikringspolise, skjøte, kårkontrakt, ev. skifteoppgjør, må så langt slike dokumenter foreligger, innleveres til skattemyndighetene sammen med dette skjemaet. Kvitteringskopier for kjøpsutgifter må så vidt mulig vedlegges.

Beregne kostpris ved overtakelse av landbrukseiendom, samt ha en skjemamessig dokumentasjon på første gangs balanse.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema