Ansvarlig leder ved godkjent fartskriververksted

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Om denne tjenesten

Virksomheten/arbeidsgiver må sende inn en søknad for deg. 

Søknaden kan leveres ved en trafikkstasjonsendes eller sendes per e-post eller per brev til  regionvegkontoret  i den regionen du skal begynne din trafikklærervirksomhet. 

 • Informasjon om hva søker ønsker å oppnå med søknaden.
 • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en medlemsstat.
 • Eventuell bekreftelse av yrkeserfaring.
 • Førerett/sertifikat for alle kjøretøy som verkstedet kontrollerer.
 • Dokumentasjon på at man oppfyller kompetansekravene til mekaniker. Mekaniker skal til enhver tid besitte de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å utføre arbeid etter denne forskriften. Mekaniker skal ha gjennomgått relevant opplæring om fartskriver, herunder om fartskriverens funksjon, kontrollmetoder og formål. 

Opplæringen skal omfatte

 • gjeldende regler for utføring av arbeid på fartskriver
 • fartskriverens funksjon
 • arbeidsmetoder og utstyr ved installering, ettersyn og reparasjon
 • metoder og utstyr for gjennomføring av arbeid på fartskriver
 • dokumentasjon for utført installering, reparasjon, ettersyn og kontroll
 • datasikkerhet og datahåndtering for digital fartskriver.

Merknader

 • Regionvegkontoret kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det. 

Det gis ingen personlig godkjenning for verkstedyrkene, men virksomheten må oppfylle kravene til en teknisk leder. Søknad om å bli teknisk leder ved godkjent fartsskriververksted vil derfor skje ved at virksomheten/arbeidsgiver søker på vegne av yrkesutøver. Det betyr at yrkesutøver ikke kan sende en søknad på egenhånd.

Språkkrav:

Nei. Språkkunnskaper i norsk er ikke et krav for å få godkjenning av selve yrkeskvalifikasjonen, men dersom du må fullføre utligningstiltak vil dette foregå på norsk. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å få godkjenning fremgår av forskrift om fartskriververksteder § 10 og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område § 5. 

Krav til forhåndskontroll:

Ja. 
Som EU/EØS-borger har du rett til å yte dine tjenester i Norge på midlertidig basis uten å søke om godkjenning av yrket ditt på forhånd. Dette prinsippet gjelder imidlertid ikke for yrker som har konsekvenser for pasientsikkerhet eller offentlig sikkerhet. Hvis utøvelse av yrket ditt har slike konsekvenser, kan norske myndigheter forhåndskontrollere dine kvalifikasjoner. En forhåndskontroll innebærer en individuell vurdering av dine yrkeskvalifikasjoner, hvor det blant annet sees på om det er vesentlige forskjeller mellom dine yrkeskvalifikasjoner og det som kreves for å utøve yrket i Norge. Forhåndskontroll er derfor en type forhåndsgodkjenning, og før godkjenningsmyndigheten har fattet en avgjørelse har du ikke rett til å utøve yrket i Norge. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Vegvesenet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Tlf: +47 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema