Ansvarlig leder ved godkjent fartskriververksted

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Finn skjemaet på vegvesen.no

Om denne tjenesten

Virksomheten/arbeidsgiver må sende inn en søknad for deg. 

Søknaden kan leveres ved en trafikkstasjonsendes eller sendes per e-post eller per brev til Statens vegvesen

 • Informasjon om hva søker ønsker å oppnå med søknaden.
 • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.
 • Eventuell bekreftelse på yrkeserfaring.
 • Dokumentasjon på at man oppfyller kompetansekravene til mekaniker. Mekaniker skal til enhver tid besitte de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å utføre arbeid etter denne forskriften. Mekaniker skal ha gjennomgått relevant opplæring. 

 

Opplæringen skal omfatte

 • Gjeldende regler for arbeid på fartsskriver.
 • Fartsskriverens funksjon.
 • Arbeidsmetoder og utstyr ved installering, ettersyn og reparasjon.
 • Metoder og utstyr for gjennomføring av arbeid på fartsskriver.
 • Dokumentasjon for utført installering, reparasjon, ettersyn og kontroll.
 • Datasikkerhet og datahåndtering for digital og smart fartsskriver.
 • Prosedyrer for behandling av elektroniske data tilknyttet fartsskriveren.
 • Prosedyre for sikring av habiliteten ved arbeid på og kontroll av fartsskriver.
 •  

Merknader

Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det. 

Det gis ingen personlig godkjenning for ansvarlig leder ved fartsskriververksted. Virksomhet som søker godkjenning som fartsskriververksted må imidlertid oppfylle kravet til å ha en ansvarlig leder. Søknad om å bli ansvarlig leder ved godkjent fartsskriververksted vil derfor skje ved at virksomheten/arbeidsgiver søker på vegne av yrkesutøver. Det betyr at yrkesutøver ikke kan sende en søknad på egenhånd.

Språkkrav:

Nei. Språkkunnskaper i norsk er ikke et krav for å få godkjenning av selve yrkeskvalifikasjonen. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av forskrift om fartsskriververksteder og vegtrafikkloven. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits, men du må da søke om midlertidig godkjenning. Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.

Gebyr: 

Statens vegvesen krever et gebyr for behandling av søknad om godkjenning. Se lenke over. Gebyret skal betales selv om virksomheten ikke får godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Tlf: +47 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema