Fører av utrykningskjøretøy

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner.

Søknadsskjemaet med vedlegg sendes per post til Statens vegvesen.

  • Informasjon om hva søker ønsker å oppnå med søknaden.
  • Bekreftet kopi av kompetanseattest/kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en medlemsstat.
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring med utrykningsoppdrag.
  • Godkjent helseattest som viser at du oppfyller helsekravene for førerkortgruppe 3, med tilleggskrav. Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder.
  • Kopi av gyldig førerkort for klasse B (både fram- og bakside).
  • Arbeidsbekreftelse som betinger et behov for å kjøre utrykning i Norge. Bekreftelsen kan ikke være eldre enn 6 måneder.

Merknader

  • Helseattesten skal leveres i original utgave og må derfor sendes per post eller leveres på en trafikkstasjon.
  • Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det. 

 

Søknaden blir behandlet i to prosesser:

  1. Vurdering om kompetansen kan godkjennes: Her vurderes kompetanseattester/kvalifikasjonsbevis, relevant arbeidserfaring og gyldig førerkort.
  2. Vurdering om kompetansebevis kan utstedes: Her kreves godkjent helseattest og arbeidstilknytning som betinger utrykningskjøring i Norge.

 

Blir søknaden din godkjent vil du få påført kode 160 på ditt norske førerkort. Er du ikke bosatt i Norge vil du få en bekreftelse fra Statens vegvesen på godkjent kompetanse.

Språkkrav:

Språkkunnskaper i norsk er ikke et krav for å få godkjenning av selve yrkeskvalifikasjonen, men du må imidlertid ha tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne utøve yrket. Alle vedtak vil være på norsk.. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av utrykningsforskriften og vegtrafikkloven. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits, men du må da søke om midlertidig godkjenning. Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.

Gebyr: 

Statens vegvesen krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Tlf: +47 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema