Parkeringskontrollør

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Om denne tjenesten

Virksomheten/arbeidsgiver må sende inn en søknad på vegne av søker.

Søknaden kan sendes per post til Statens vegvesen. 

  • Informasjon om hva søker ønsker å oppnå med søknaden.
  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring.

Merknader

Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det. 

Det gis ingen personlig godkjenning for den som skal arbeide som parkeringskontrollør i Norge, men man må ha gjennomført og bestått opplæring godkjent av Statens vegvesen for å kunne håndheve vilkårsparkering.

Virksomheten må oppfylle kravene for å bedrive parkeringskontroll og ilegge gebyr/kontrollsanksjon jfr. Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) av 18.03.2016 nr. 206 kap. 2 og/eller forskrift om offentlig parkeringsgebyr av 18.03.2016 nr. 261 § 3.

Søknad om å få godkjent eventuell utenlandsk opplæring eller praksis, vil derfor skje ved at virksomheten/arbeidsgiver søker på vegne av yrkesutøver. Det betyr at yrkesutøveren ikke kan sende en søknad på egenhånd. 

Språkkrav:

Språkkunnskaper i norsk er ikke et selvstendig krav for å få godkjenning av selve yrkeskvalifikasjonen, men dersom du må ta ytterligere opplæring vil dette foregå på norsk. Det vises også til at opplæring i kommunikasjon og kundebehandling er et eget krav i parkeringsforskriften. Det legges etter dette til grunn at slik publikumskontakt fordrer en viss grad av språkkunnskap.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for opplæringen fremgår av forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften), samt forskrift om offentlig parkeringsgebyr. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits, men du må da søke om midlertidig godkjenning. Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.

Gebyr: 

Statens vegvesen krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Tlf: +47 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema