Teknisk leder ved kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Finn skjemaet på vegvesen.no

Om denne tjenesten

Du må være registrert som godkjent kontrollør via Statens vegvesens register på for å kunne bli godkjent som teknisk leder ved kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll.

Du kan sende den nødvendige dokumentasjonen for søknaden til Statens vegvesen per post.

Du finner opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og de ulike godkjenningstypene i linken ovenfor.

  • Informasjon om hva søker ønsker å oppnå med søknaden.
  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits .
  • Ordinær politiattest.
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring i minst 3 av de siste 10 årene.

Merknader

  • Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det. 
  • Du må ha gjennomført opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy i Norge.

Godkjenning som teknisk leder ved et godkjent kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroller er personlig. Søknad om å bli teknisk leder er derfor knyttet opp til sikker identifikasjon og betinger at du registrerer deg i Statens vegvesens register. For sikker identifikasjon må du være registrert i det norske Folkeregisteret.

Språkkrav:

Nei.

Språkkunnskaper i norsk er ikke et krav for å få godkjenning av selve yrkeskvalifikasjonen, men du må fullføre kontrollopplæringen på norsk. Du må også ha tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne utføre kontrollene korrekt etter kontrollinstruksen.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy og vegtrafikkloven. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits, men du må da søke om midlertidig godkjenning. Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.

Gebyr: 

Statens vegvesen krever et gebyr for behandling av søknad om personlig godkjenning. Se lenke over. Gebyret skal betales selv om man ikke får godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Tlf: +47 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema