Trafikklærer – tilleggskompetanse tunge klasser

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Finn skjemaet på vegvesen.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltperson.

Søknaden kan leveres ved en trafikkstasjon eller sendes per post til Statens vegvesen. 

  • Søknadsskjema med informasjon om hva søker ønsker å oppnå med søknaden.
  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.
  • Eventuell bekreftelse på yrkeserfaring.

Merknader

Merk at søknadsprosessen foregår i to runder; først vurderes søkers yrkeskvalifikasjoner og det fattes vedtak knyttet til denne vurderingen. Deretter, ved positivt vedtak, søkes det om godkjenning for å kunne utøve yrket. For å få godkjenning for å utøve yrket, må du først få godkjenning som trafikklærer i klasse B i Norge. Videre kreves det blant annet minst tre års sammenhengende førerett i de klassene det skal undervises i. Dette vil også fremkomme i vedtaket.

Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av dokumentene dersom det er behov for det. 

Trafikklærer i tunge klasser er en tilleggskompetanse som i Norge krever en tilleggsutdanning. For å kunne jobbe som trafikklærer for tunge klasser må du først ha en norsk godkjenning som trafikklærer i bunn.

Språkkrav:

Nei. Språkkunnskaper i norsk er ikke et krav for å få godkjenning av selve yrkeskvalifikasjonen, men du må imidlertid ha tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne utøve yrket på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Arbeidsgiver må påse at språkkunnskapene er tilstrekkelige. Utligningstiltak gjennomføres på norsk og vedtak gis på norsk. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å få godkjenning fremgår av yrkeskvalifikasjonsloven, forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, samt trafikkopplæringsforskriften kapittel 6, jf. vegtrafikkloven § 27. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits, men du må da søke om midlertidig godkjenning. Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.

Gebyr: 

Statens vegvesen krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Tlf: +47 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema