Advokat

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Finn skjemaet på tilsynet.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Om søker ikke har oppnådd advokattittel i et annet EØS-land eller Sveits må søknad om autorisasjon sendes av en prinsipal/arbeidsgiver i Norge.

Felleskrav for å kunne jobbe som advokat i Norge:

  • Bekreftelse på at et skadeforsikringsselskap stiller sikkerhet på fem millioner NOK for å dekke erstatningstap.
  • Kvittering for betalt gebyr til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og disiplinærnemnda for advokatvirksomhet.
  • Erklæring fra statsautorisert revisor/registrert revisor som bekrefter at vedkommende påtar seg oppdraget som revisor for din virksomhet. NB! Fast ansatt advokat kan søke om fritak for plikten til å føre regnskap samt fritak for plikten til å rapportere til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. fritak for norske advokater in house ved en arbeidsgiver.
  • Ditt foretak må være et registrert foretak i Norge.

Ytterlige dokumenter som skal vedlegges søknaden:

Vedleggskrav for søknad om norsk advokatbevilling når du har advokattittel fra annet EØS-land eller Sveits: Bekreftelse på bestått "egnethetsprøve" fra det Juridiske fakultet i Oslo (UIO). Alternativt en bekreftelse på at vedkommende har arbeidet som registrert EU/EØS-advokat i minst 3 år i Norge og har i denne perioden jobbet hovedsakelig med norsk rett.

Vedleggskrav for søknad om å bli registrert som EØS-advokat i Norge:

Bekreftelse fra kompetent myndighet i hjemlandet (normalt landets advokatforening) hvor det fremgår at søker innehar tillatelse til å utøve advokatvirksomhet og at myndigheten ikke har noen pågående sak mot søkeren. For det tilfelle at bekreftelsen ikke er på engelsk, svensk eller dansk må det også i tillegg innsendes en autorisert oversettelse av bekreftelsen.

Attestert kopi av pass eller annen offisiell dokumentasjon som viser statsborgerskap. Attesterte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer.

Merknader

  • Alle innsendte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer. Hvis dokumentasjonen ikke er utstedt på engelsk, dansk eller svensk, må dokumentene oversettes av en autorisert translatør.
  • Hvis du har advokattittel fra et EØS-land kan du registrere deg som EØS-advokat i Norge, men du må benytte yrkestittel fra hjemlandet. Du har ikke lov til å benytte norsk advokattittel. 

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket i Domstolloven § 220 og Advokatforskriften kapittel 9 og 10.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Gebyr til Tilsynsrådet og disiplinærnemnden: 4.200 kr.

Gebyr for egnethetsprøve: 12.000 kr.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Postboks 720 Sentrum,
0106 Oslo

E-post: post@tilsynet.no
Tlf: 22 00 75 00

Besøksadresse: Rådhusgaten 23, 3. etasje

Åpne kontaktskjema