Rettshjelper

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

  • Bekreftelse på at Tilsynsrådet har fått melding om oppstart til rettshjelpervirksomhet.
  • Bekreftelse på sikkerhetsstillelse fra et skadeforsikringsselskap med minimum 5 millioner kroner.

Språkkrav:

Dersom advokaten ikke behersker norsk språk tilfredsstillende, må vedkommende i alle tilfelle opptre i fellesskap med norsk advokat under rettergang, med mindre retten samtykker i at advokaten opptrer alene. Retten kan i andre særlige tilfelle sette som vilkår for at utenlandsk advokat kan opptre som prosessfullmektig eller forsvarer, at vedkommende må opptre i fellesskap med norsk advokat.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket i Domstolloven § 218 andre ledd nr. 4 og Advokatforskriften kapittel 10 avsnitt I.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Gebyr for oppstart av rettshjelpervirksomhet – melding til Tilsynet:

Tilsynet: 2400 kr.

Disiplinærnemnden: 750 kr.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Postboks 720 Sentrum,
0106 Oslo

E-post: post@tilsynet.no
Tlf: 22 00 75 00

Besøksadresse: Rådhusgaten 23, 3. etasje

Åpne kontaktskjema