Rettshjelper

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

  • Bekreftelse på at Tilsynsrådet har fått melding om oppstart til rettshjelpervirksomhet.
  • Bekreftelse på sikkerhetsstillelse fra et skadeforsikringsselskap med minimum 5 millioner kroner.

Språkkrav:

Dersom advokaten ikke behersker norsk språk tilfredsstillende, må vedkommende i alle tilfelle opptre i fellesskap med norsk advokat under rettergang, med mindre retten samtykker i at advokaten opptrer alene. Retten kan i andre særlige tilfelle sette som vilkår for at utenlandsk advokat kan opptre som prosessfullmektig eller forsvarer, at vedkommende må opptre i fellesskap med norsk advokat.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å få autorisasjon som rettshjelper fremgår av Domstolloven § 218 andre ledd nr. 4 og Advokatforskriften kapittel 10 avsnitt I.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Gebyr for oppstart av rettshjelpervirksomhet – melding til Tilsynet:

Tilsynet: 2400 kr.

Disiplinærnemnden: 750 kr.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Merknader:

EU/ EØS-borger skal benytte profesjonell tittel fra hjemlandet med tillegg om nasjonalitet. Ta kontakt med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet for mer informasjon om søknadsprosess og dokumentasjonskrav.

Godkjenningsmyndighet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Postboks 720 Sentrum,
0106 Oslo

E-post: post@tilsynet.no
Tlf: 22 00 75 00

Besøksadresse: Rådhusgaten 23, 3. etasje

Åpne kontaktskjema