Dette skjemaet brukes når mottaker eller dennes representant ønsker å etterdeklarere varer som ikke er deklarert ved innførsel.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ett skjema kan omfatte flere deklarasjonsid, dersom det vedrører samme mottaker/firma.

Skjemaet gjelder ikke for:
Søknad om ombergning (korrigering av inn- og utførselsdeklarasjoner)
Varer underlagt transitteringsprosedyre
Privatpersoner
Eksport

Har du ikke forhåndsdeklarert og derfor ikke har deklarasjonsid, må du først fylle inn dette skjemaet. Når du har mottatt saksnummer og retningslinjer for hvordan du skal gjøre etterdeklareringen, skal du gjøre dette i TVINN.

Tolloven kapittel 4 innebærer at deklarasjon skal innleveres ved innførsel, og at enhver som vil disponere over en vare som ikke er fortollet plikter å innhente tillatelse på forhånd.

Å deklarere vare i ettertid vil normalt også innebære at plikter etter tolloven kapittel 3 for fører av transportmiddel til å melde og fremlegge vare ved innførsel er brutt.

Ved etterdeklarering vil tollmyndighetene vurdere om det er grunnlag for å ilegge sanksjoner overfor tollskyldner, eventuelt fører, for brudd på plikter etter tolloven kapittel 3 og 4.

Det vil bli gitt et særskilt varsel dersom det blir aktuelt å ilegge sanksjoner.

Alle importører og deres representanter (transportører/speditører mv.) unntatt privatpersoner kan benytte skjemaet.

For å benytte denne tjenesten trenger du Altinnrollen Regnskapsmedarbeider.

Faktura
Transportdokument
Utførselsdokumentasjon
Eventuelle tillatelser

Vedleggene er ikke obligatoriske, men saksbehandlingen går raskere om alt som er listet opp legges ved.

Trenger du hjelp?

Kontaktinformasjon Tolletaten.

Åpne kontaktskjema