Dette skjemaet brukes når varemottaker eller dennes representant ønsker å etterdeklarere varer som skulle vært deklarert og tollbehandlet/ stilt til fri disponering ved innførsel.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet brukes når varemottaker eller dennes representant ønsker å etterdeklarere varer som skulle vært deklarert og tollbehandlet /fortollet ved innførsel. Skjemaet skal også benyttes når det er sendt inn deklarasjon i TVINN før innførsel, men hvor denne ikke er tollbehandlet, f.eks. fordi fører ikke har stoppet ved grensepassering for å melde og fremlegge varene.

Skjemaet gjelder ikke for:

  • Søknad om omberegning (korrigering av allerede aksepterte inn- og utførselsdeklarasjoner) herunder etterdeklarering av royalty
  • Varer underlagt transitteringsprosedyre
  • Privatpersoner
  • Eksport
  • Eldre saker, over 3 år gamle
  • Manko ved kontroll av tollager
  • Varer som er godsregistrert

Dersom deklarasjon er sendt i TVINN før grensepassering, er det viktig at Tolletaten får oppgitt riktig deklarasjonsid. Dette vil sikre smidigere og raskere saksbehandling.

Avklar om varen er forhåndsdeklarert med din speditør. Dersom du har forhåndsdeklarert må du svare ja på dette i skjemaet og oppgi riktig deklarasjonsid. Et skjema kan omfatte flere deklarasjonsid, dersom det vedrører samme varemottaker/firma. Har du ikke forhåndsdeklarert, svarer du nei på dette i skjemaet.

Varemottaker får automatisk brev via e-Formidling eller til oppgitt e-postadresse. Her bekrefter vi at skjemaet er mottatt og hvilket saksnummer saken har fått. I brevet vil vi gi informasjon om hvordan dere skal etterdeklarere.

Alle varemottakere/ importører og deres representanter (deklarant/speditør mv.) unntatt privatpersoner skal benytte dette skjemaet ved etterdeklarering.
Dersom varemottaker/importør selv benytter skjemaet, og det er benyttet representant (speditør) ved deklareringen, vil Tolletaten ved behov innhente informasjon fra representanten.

For å benytte denne tjenesten trenger du Altinnrollen «Regnskapsmedarbeider» som tildeles deg av ansvarlig hos varemottaker/importør.
Les mer om innlogging på Altinn her og veileder på toll.no.

Utenlandske borgere som ikke har norsk fødselsnummer må søke om D-nummer. Søknadsskjema finner du her. Søknadsskjema BR1016 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer for å kunne utføre rapporteringsoppgaver i Altinn på vegne av allerede registrert rolleinnehaver, som nevnt i folkeregisterforskriften § 2-2-3 bokstav d.

  • Faktura
  • Transportdokument
  • Eventuelle tillatelser

Det vil sikre en smidigere og raskere saksbehandling om alt som er listet opp, legges ved.

Brudd på plikter i tolloven – sanksjoner.

Når varer ikke er deklarert ved innførsel innebærer dette brudd på deklarasjonsplikten etter tolloven kapittel 4. Tolletaten vurderer (som i alle andre tilfeller hvor varer ikke blir deklarert ved innførsel) om det skal ilegges sanksjoner. I henhold til forvaltningsloven gis det et særskilt varsel i ettertid dersom dette er aktuelt.

Personvern i Tolletaten 

Kontakt Tolletaten 

Trenger du hjelp?

Tolletaten.

Åpne kontaktskjema