Arbeidstakers ytringsfrihet, varslingsrett og lojalitetsplikt

Alle arbeidsavtaler bygger på en forutsetning om et tillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og at arbeidstaker har en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.


Dette innebærer blant annet at arbeidstaker ikke bør ta på seg annet arbeid som på en uforholdsmessig måte står i et konkurranseforhold til arbeidsgiver, og at arbeidstaker skal slutte opp om arbeidsgivers interesser så langt det er nødvendig for arbeidsforholdet.

Arbeidstakers lojalitetsplikt

Lojalitetsplikten er ikke lovregulert, men reaksjoner på visse brudd på lojalitetsplikten er likevel regulert. For eksempel kan arbeidstaker straffes med bot eller fengsel hvis han eller hun utnytter forretningshemmeligheter i en konkurrerende næringsvirksomhet.

Straffeloven om krenkelse av forretningshemmelighet

Arbeidstakers ytringsfrihet

Ytringsfriheten er en grunnlovsfestet menneskerettighet. Den ansattes lojalitetsplikt beskytter bare mot ytringer som på illojal måte skader arbeidsgivers rettmessige og saklige interesser. Lojalitetsplikten innebærer ingen generell adgang til å regulere eller sanksjonere ansattes ytringer. Arbeidsgivere kan derfor ikke slå ned på ytringer fordi de oppfattes som uønskede eller uheldige. Uttalelser som ikke er underlagt taushetsplikt og som i hovedsak gir uttrykk for arbeidstakerens egne oppfatninger vil vanligvis være tillatt.

Grunnloven om ytringsfrihet

Arbeidstakers varslingsrett

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt. Arbeidstilsynet har informasjon om hva som er forsvarlig fremgangsmåte ved varsling, om arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling, og hvilke tiltak som skal settes i verk.

Arbeidstilsynet om varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Arbeidsmiljøloven om varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Kontakt og hjelp:

Arbeidstilsynet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema