Fast eller midlertidig ansettelse

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, og at reglene om opphør av arbeidsforhold gjelder. Det skal også fremkomme hvor mye arbeidstaker skal arbeide (for eksempel ved angivelse av stillingsprosent). På visse vilkår og i visse situasjoner er det likevel mulig å ansette midlertidig eller benytte innleid arbeidskraft.


Type tilknytning Hovedtrekk Hjemmel
Fast ansettelse Hovedregelen Arbeidsmiljøloven § 14-9
Midlertidig ansettelse Avtale om midlertidig ansettelse kan inngås: Arbeidsmiljøloven § 14-9 a-f
- a) når arbeidet er av midlertidig karakter -
- b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) -
- c) for praksisarbeid -
- d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV -
- e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten -
- f) på generelt grunnlag for en periode på inntil tolv måneder for inntil 15 % av arbeidstakerne i virksomheten (+likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker) -
Innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak Tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter bokstav a) - e) over. Arbeidsmiljøloven § 14-12
Innleie av arbeidstakere fra andre foretak Tillatt på visse vilkår når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. Arbeidsmiljøloven § 14-13
Bruk av selvstendige konsulenter Kan grense mot innleie /ansettelse . Må gjøres konkret vurdering. Arbeidsmiljøloven § 14-13 og Folketrygdloven § 1-10

Når anses arbeidet å være av midlertidig karakter?

Regelverket om midlertidig ansettelse er strengt. Midlertidig ansettelse må være nødvendig, behovet må være midlertidig, og den midlertidige ansettelsen må ikke være for langvarig. Både forskjeller i arbeidets art (som skiller seg fra det ordinære), og markerte forskjeller i arbeidsmengde kan gi grunnlag for midlertidig ansettelse. Grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal fremgå av arbeidsavtalen.

Eksempel på tilfeller som kan gi grunnlag for midlertidig ansettelse fordi arbeidet er av midlertidig karakter:

  • kortvarige topper i arbeidsmengden
  • midlertidig ansettelse i påvente av søkere med særlige formelle kvalifikasjoner som kreves for stillingen
  • sesongsvingninger

Arbeidstilsynet om midlertidig ansettelse

Karanteneperiode etter midlertidig ansettelse

Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag (arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav f) ikke får videre ansettelse, starter en karanteneperiode på tolv måneder for deg som arbeidsgiver. I denne perioden kan du ikke foreta nye ansettelser for arbeidsoppgaver av samme art.

Krav på fast stilling etter langvarig midlertidig ansettelse

Avhengig av på hvilket grunnlag arbeidstakeren er midlertidig ansatt, vil han eller hun ha krav på fast stilling ved ansettelse i mer enn tre eller fire år.

Grunnlag for midlertidig ansettelse Krav på fast ansettelse
Midlertidig ansatt i vikariat og midlertidig ansatt på generelt grunnlag Anses som fast ansatt etter midlertidig ansettelse i mer enn 3 år
Midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter Anses som fast ansatt etter midlertidig ansettelse i mer enn 4 år

Tilkallingsvikarer/tilkallingshjelp

Ved bruk av tilkallingsvikarer/tilkallingshjelp må man ha en avtale i bunn. Tilkallingsvikarer er midlertidig ansatt for det enkelte oppdrag. Det er kun tillatt å benytte tilkallingshjelp i den grad behovet omfattes av reglene om midlertidig ansettelse. I utgangspunktet er det mulig å benytte denne type avtaler for å ta unna topper i arbeidsbelastningen.

Rett til fast ansettelse ved brudd på reglene

Ved brudd på reglene om midlertidig ansettelse skal retten, dersom arbeidstaker krever dette, normalt fastslå at arbeidstakeren har et fast arbeidsforhold. Arbeidstakeren vil kunne kreve erstatning fra arbeidsgiver.

Innleie av arbeidstakere

Loven skiller mellom innleie fra bemanningsforetak og innleie fra selskap som ikke har til formål å leie ut ansatte. Innleie fra bemanningsforetak er tillatt i samme utstrekning som midlertidige ansettelser og innleide arbeidstakere har rett til lønn som om de var ansatt i bedriften. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt på visse vilkår når den innleide arbeidstakeren er fast ansatt hos utleier.

Arbeidstilsynet om innleie av arbeidskraft

Rett til fast ansettelse ved brudd på reglene om innleie av arbeidstakere

Ved brudd på reglene om innleie av arbeidstaker skal retten, dersom arbeidstaker krever dette, normalt fastslå at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier. Den innleide arbeidstakeren vil også kunne kreve erstatning fra innleier.

Fortrinnsrett og rett til utvidet stilling for deltidsansatte

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at du som arbeidsgiver foretar ny ansettelse. Det forutsettes at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen.

Arbeidstilsynet om fortrinnsrett til ansettelse

Deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid har normalt rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. 

Tvist om utvidet stilling eller fortrinnsrett for deltidsansatte avgjøres av tvisteløsningsnemnda.

Tvisteløsningsnemda

Drøfting - bruken av deltid, midlertidig ansettelse og innleid arbeidskraft

Som arbeidsgiver skal du minst en gang i året drøfte bruken av deltid, midlertidig ansettelse samt bruken av innleid arbeidskraft og praktiseringen av kravet om likebehandling med de tillitsvalgte. Både grunnlaget, omfanget og konsekvenser for arbeidsmiljøet skal være tema.

Kontakt og hjelp: 

Arbeidstilsynet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema