Rettigheter ved graviditet, fødsel, adopsjon og omsorg for små barn

Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende har en rekke rettigheter i forbindelse med graviditet, fødsel, adopsjon og omsorg for små barn.


Arbeidsmiljøloven om rett til permisjon

Folketrygdloven om ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

 

Svangerskapskontroll

Gravide arbeidstakere har rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll.

Svangerskapspenger

Friske, gravide kvinner som ikke kan jobbe under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret, kan få svangerskapspenger.

NAV om svangerskapspenger

 

Permisjon i forbindelse med fødsel

I forbindelse med fødselen har far, medmor eller den som bistår mor under graviditeten rett til to uker permisjon. Hvorvidt permisjonen vil være lønnet avhenger av hvilke avtaler som foreligger.

Hvem kan få foreldrepenger

Arbeidstaker kan få foreldrepenger hvis han eller hun har vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt, eller har vært i aktivitet likestilt med arbeid, i minst seks av de siste ti månedene før foreldrepengeperioden starter. Også selvstendig næringsdrivende har rett til foreldrepenger.

NAV om foreldrepenger

 

Beregning av foreldrepenger

For arbeidstakere beregnes foreldrepengene normalt etter inntekten vedkommende har når permisjonen starter. Er du selvstendig næringsdrivende beregnes foreldrepengene normalt på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene du har fått skatteoppgjør for. NAV dekker ikke foreldrepenger for inntekt som overstiger seks ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Foreldrepengeperioden

Den samlede stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel er 49 uker med 100 prosent dekningsgrad eller 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. Den samlede foreldrepengeperioden for adopsjon er henholdsvis 46 og 56 uker. Foreldrepenger ved adopsjon starter når foreldrene overtar omsorgen for barnet. Ved tvillingfødsler eller hvis to barn blir adoptert samtidig blir perioden utvidet med 17/21 uker. Ved fødsler av tre eller flere barn, eller hvis tre eller flere barn blir adoptert samtidig, blir perioden utvidet med 46/56 uker.

NAV om foreldrepengeperioden

NAV om foreldrepenger ved adopsjon

 

Når kan man ta ut foreldrepermisjon

Mor har rett til å starte sin permisjon inntil tolv uker før termin. Foreldrepengeperioden ved fødsel starter senest tre uker før termindato.

Fordeling av foreldrepengeperioden

Foreldrepengeperioden består av en mødrekvote på 15 uker, en fedrekvote på 15 uker, en periode på tre uker før termin til mor og en fellesperiode på 16 eller 26 uker, avhengig av om man har valgt 100 eller 80 % dekningsgrad. Skjer fødselen etter termindato, vil dagene fra termin fram til fødselen trekkes fra fellesperioden Resten av fellesperioden kan deles fritt.

Hvis bare far eller medmor har rett til foreldrepenger

Hvis bare far eller medmor har rett til foreldrepenger, er stønadsperioden begrenset til 40 uker (eller 50 uker med 80 % av full stønad). Dette gjelder både ved fødsel og adopsjon. Far må begynne sin stønadsperiode seks uker etter fødselen, hvis ikke mister han stønadstid. Det er en forutsetning for fars eller medmors uttak av fellesperioden at mor enten er i arbeid, tar godkjent heltidsutdanning, har bekreftelse fra lege på at hun er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet, eller deltar på introduksjonsprogram eller kvalifiseringsprogram.

NAV om medmorskap

 

Fleksibelt uttak

Foreldrepermisjonen kan tas ut gradert, eller man kan utsette permisjonen. Dette kalles fleksibelt uttak. Man kan ikke få foreldrepenger lenger enn tre år etter fødselen, eller omsorgsovertakelsen ved adopsjon.

NAV om fleksibelt uttak av foreldrepengeperioden

 

Tilleggspermisjon

Hver av foreldrene har rett til tilleggspermisjon i inntil tolv måneder. Ved uttak av tilleggspermisjon vil man ikke ha rett til foreldrepenger.

Varsling til arbeidsgiver

Arbeidstaker plikter å varsle arbeidsgiver (ikke søke) om permisjonen snarest mulig. For lengre fravær gjelder krav om flere ukers forvarsel. Behovet skal om nødvendig dokumenteres.

Arbeidsmiljøloven om forvarsel til arbeidsgiver

 

Søke foreldrepenger/refusjon av foreldrepenger

Selvstendig næringsdrivende må søke NAV om foreldrepenger. Arbeidsgiver kan søke om refusjon fra folketrygden hvis han eller hun utbetaler full lønn til arbeidstaker i permisjonstiden. Dette gjøres ved at arbeidsgiver, på skjema for inntektsopplysninger, krysser av for at han eller hun krever foreldrepengene utbetalt til bedriften. Arbeidstaker må sende egen søknad om foreldrepenger uavhengig av om arbeidsgiver utbetaler foreldrepenger direkte til arbeidstaker.

NAV om refusjon av foreldrepenger og svangerskapspenger

Søknad om foreldrepenger

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema