Permittering

Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans.


Permittering kan iverksettes enten i en sammenhengende periode (hel permittering) eller ved innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering). Den permitterte arbeidstakeren har fortsatt status som ansatt. Arbeidsgiveren blir etter nærmere regler fritatt fra lønnsplikten for en begrenset periode. NAV vurderer om permitteringsårsaken gir rett til dagpenger.

NAV om permittering og oppsigelse

NAV om dagpenger under permittering

Vilkår for permittering

For at du skal kunne permittere ansatte, må det foreligge en saklig grunn. Eksempel på dette kan være ordremangel og fulle lagre, tap av anbud, ulykker og naturhendelser. Videre kreves at du som arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen. Permittering må være basert på forhold som anses som midlertidige. Hvis det ikke er rimelig grunn til å tro at arbeidstakeren vil bli tatt tilbake i arbeid, må bedriften heller gå til oppsigelse.

Arbeidstilsynet om permittering

Hvem kan permitteres

I hovedsak er det personer som defineres som arbeidstakere som kan permitteres. Innehaver av enkeltpersonforetak defineres som selvstendig næringsdrivende og kan ikke permittere seg selv. Ansatte i eget aksjeselskap anses som arbeidstakere og har normalt rett til dagpenger ved permittering. Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans.

Maksimal permitteringslengde

Arbeidsgiver kan permittere ansatte i en periode på 26 uker i løpet av 18 måneder.

Drøftingsmøte før permittering

Før permittering må du som arbeidsgiver avholde drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Her må du redegjøre for nødvendigheten av permitteringen og hvilke arbeidstakere dette gjelder. Hvis permitteringen ikke gjelder alle, må utvelgelsen være basert på saklige kriterier ut fra virksomhetens behov (eksempel på kriterier kan være ansiennitet, egnethet og kompetanse). Det skal føres protokoll fra dette møtet, hvor det blant annet skal fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering.

Varsel til de ansatte

De ansatte skal ha skriftlig permitteringsvarsel senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Hovedavtalen mellom LO og NHO har egne varslingsfrister ved force majeure og arbeidskonflikter. Ved naturkatastrofer er det eksempelvis en 2-dagersfrist. Disse fristene vil normalt gjelde også for de som ikke er bundet av hovedavtalen. Annet kan imidlertid følge av annen tariffavtale eller arbeidsreglement.

Varselet skal være datert, med informasjon om tidspunkt for start av permittering, årsak til permittering, permitteringsgrad, permitteringens lengde og hvor mange dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt. Hvis lengden på permitteringen er usikker, bør sannsynlig lengde angis. I disse tilfellene må spørsmålet om videre permittering drøftes med de tillitsvalgte innen én måned.

Arbeidstilsynet om permitteringsvarsel

Permitteringsvarsel.doc

Hovedavtalen mellom LO og NHO

Trekke tilbake varslet permittering

Iverksettelse av en varslet permittering kan utsettes, men arbeidstakerne må varsles om dette snarest mulig.

Meldeplikt til NAV

Du må melde fra til NAV hvis minst 10 av dine arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn fire uker. Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne.

A-melding og permittering

Ved permittering skal arbeidstakere ikke meldes ut av Aa-registeret, men det skal oppgis i A-meldingen at arbeidstakeren er permittert.

Lønnspliktdager

Du må betale lønn de 15 første dagene av permitteringen (lønnspliktdager, det vil si dager hvor arbeidstaker normalt skulle ha vært i arbeid). Hvis arbeidstaker er sykmeldt før permitteringen starter, skal arbeidsgiver ikke betale lønnspliktdager før arbeidstaker er friskmeldt.

Lov om lønnsplikt under permittering

NAV - rundskriv om arbeidsgivers lønnsplikt

Dagpenger ved permittering

Permitterte arbeidstakere kan søke dagpenger fra NAV. NAV må ha dokumentasjon på alle forhold ved permitteringen. Når du søker om dagpenger ved permittering vil du få beskjed om hvilke opplysninger som er nødvendig.

NAV om dagpenger under permittering

NAV - rundskriv om dagpenger ved permittering

  

Permittering i forbindelse med jul og påske

Det utbetales ikke dagpenger ved permittering i tiden fra og med 20. desember til og med 1. januar, og fra og med palmesøndag og til med 2. påskedag, med mindre arbeidstaker har vært permittert i mer enn 6 uker eller permitteringen skyldes ulykke, naturomstendigheter eller andre uforutsette hendelser.

Les mer: Under og etter permittering

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema