Permittering

Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. For å redusere de økonomiske skadevirkningene av koronautbruddet er reglene om permittering midlertidig endret.


Permittering kan iverksettes enten i en sammenhengende periode (hel permittering) eller ved innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering). Den permitterte arbeidstakeren har fortsatt status som ansatt. Arbeidsgiveren blir etter nærmere regler fritatt fra lønnsplikten for en begrenset periode. NAV vurderer om permitteringsårsaken gir rett til dagpenger.

NAV om permittering og oppsigelse

NAV om dagpenger under permittering

NAV om permitteringer på grunn av utbruddet av koronaviruset

Vilkår for permittering

For at du skal kunne permittere ansatte, må det foreligge en saklig grunn. Eksempel på dette kan være ordremangel og fulle lagre, tap av anbud, ulykker og naturhendelser. Videre kreves at du som arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen. Permittering må være basert på forhold som anses som midlertidige. Hvis det ikke er rimelig grunn til å tro at arbeidstakeren vil bli tatt tilbake i arbeid, må bedriften heller gå til oppsigelse.

Arbeidstilsynet om permittering

Hvem kan permitteres

I hovedsak er det personer som defineres som arbeidstakere som kan permitteres. Innehaver av enkeltpersonforetak defineres som selvstendig næringsdrivende og kan ikke permittere seg selv.

Ansatte i eget aksjeselskap 

Ansatte i eget aksjeselskap anses som arbeidstakere og har normalt rett til dagpenger ved permittering.

Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Hvis all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. Sett i lys av de spesielle omstendighetene (covid-19-pandemien) kan du som eneste ansatt i eget aksjeselskap søke dagpenger også hvis permitteringsgraden er 100 prosent, så vil spørsmålet bli vurdert individuelt.

Maksimal permitteringslengde

Arbeidsgiver kan permittere ansatte i en periode på 26 uker i løpet av 18 måneder.

Arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 hadde 19 eller færre uker igjen av den maksimale permitteringslengden (på 26 uker i løpet av 18 måneder) får forlenget maksimal permitteringslengde frem til og med 31. oktober 2020.

Fra 1. november 2020 kan arbeidsgiver permittere ansatte i en periode på 52 uker i løpet av 18 måneder.

Drøftingsmøte før permittering

Før permittering må du som arbeidsgiver avholde drøftingsmøte med tillitsvalgt/de tillitsvalgte. Her må du redegjøre for nødvendigheten av permitteringen og hvilke arbeidstakere dette gjelder. Hvis permitteringen ikke gjelder alle, må utvelgelsen være basert på saklige kriterier ut fra virksomhetens behov (eksempel på kriterier kan være ansiennitet, egnethet og kompetanse). Det skal føres protokoll fra dette møtet, hvor det blant annet skal fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering.

Varsel til de ansatte

De ansatte skal normalt ha skriftlig permitteringsvarsel senest 14 kalenderdager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt 2 kalenderdager.

Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

Varselet skal være datert, med informasjon om tidspunkt for start av permittering, årsak til permittering, permitteringsgrad, permitteringens lengde og hvor mange dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt. Hvis lengden på permitteringen er usikker, bør sannsynlig lengde angis. I disse tilfellene må spørsmålet om videre permittering drøftes med de tillitsvalgte innen én måned.

Arbeidstilsynet om permitteringsvarsel

Permitteringsvarsel

Hovedavtalen mellom LO og NHO

Meldeplikt ved permittering av ti eller flere arbeidstakere 

Hvis du som arbeidsgiver vurderer å gå til massepermittering må du så tidlig som mulig og senest samtidig som du innkaller de ansatte til drøftinger, gi melding om dette til NAV. Med massepermittering menes at ti eller flere arbeidstakerne vil bli permittert uten lønn, eller i mer enn 4 uker vil få sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50 prosent. Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne. 

Trekke tilbake varslet permittering

Iverksettelse av en varslet permittering kan utsettes, men arbeidstakerne må varsles om dette snarest mulig.

A-melding og permittering

Ved permittering skal arbeidstakere ikke meldes ut av Aa-registeret, men det skal oppgis i A-meldingen at arbeidstakeren er permittert.

Lønnspliktdager/arbeidsgiverperiode I

Som arbeidsgiver må du betale lønn de ti første dagene av permitteringen (lønnspliktdager, det vil si dager hvor arbeidstaker normalt skulle ha vært i arbeid). Hvis arbeidstaker er sykmeldt før permitteringen starter, skal arbeidsgiver ikke betale lønnspliktdager før arbeidstaker er friskmeldt.

Lønnspliktdager/arbeidsgiverperiode II

Som arbeidsgiver må du også betale lønn i en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021.

Lov om lønnsplikt under permittering

NAV - rundskriv om arbeidsgivers lønnsplikt

Regjeringen - pressemelding om arbeidsgiverperiode II

Dagpenger ved permittering

For å ha rett til dagpenger må arbeidstakerens samlede arbeidstid være redusert med minst 40 prosent. En fulltidsansatt som permitteres to arbeidsdager i uka, kan dermed ha rett til dagpenger. 

Hvis man legger ved utfylt permitteringsvarsel når man søker om dagpenger får NAV normalt de opplysninger som er nødvendig for å behandle søknad om dagpenger.

Arbeidsgiver skal betale full lønn de 10 første arbeidsdagene etter at permitteringen er iverksatt (lønnspliktdager). Etter det kan arbeidstaker ha rett til dagpenger.

NAV om permittering

NAV om dagpenger under permittering

NAV - rundskriv om dagpenger ved permittering

NAV - grunnbeløpet (G) i folketrygden

Les mer:

Under og etter permittering

Permittering og obligatorisk tjenestepensjon

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema