Hvordan oppløse og slette et aksjeselskap (AS)

Hvis det ikke lenger er næringsvirksomhet i aksjeselskapet bør det slettes. Inntil du melder fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, og du må fortsatt levere lovpålagte skjemaer. Sletting melder du i skjemaet Samordnet registermelding.


En forutsetning for å kunne foreta en avviklingsprosess som beskrevet her er at det finnes eiendeler til å dekke forpliktelsene. Har virksomheten ikke midler til å gjøre opp kravene mot seg på avviklingstidspunktet må styret melde oppbud, konkurs til tingretten.

Oppløsning og sletting av et aksjeselskap må gjøres i to trinn. Først må generalforsamlingen beslutte at det skal oppløses. Neste trinn er at generalforsamlingen beslutter sletting. Begge deler må meldes til Foretaksregisteret. Tiden mellom disse to trinnene kalles normalt avviklingsperioden, der styret forbereder avviklingen av virksomheten.

Avviklingsperioden kan ikke være kortere enn 6 uker og normalt bør den ikke være lengre enn 12 måneder.

Kort sagt må følgende gjøres: 

Generalforsamling

Generalforsamlingen må først vedta at aksjeselskapet skal oppløses. Etter avviklingsperiodens slutt skal generalforsamlingen godkjenne avviklingsoppgjøret og beslutte sletting av virksomheten. Generalforsamlingen kan tidligst avholdes etter at kreditorfristen på 6 uker er ute. Beslutningen i generalforsamlingen om oppløsning og sletting krever tilslutning fra minst to tredeler, både av avgitte stemmer, og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Meld oppløsning til Brønnøysundregistrene

Beslutning om oppløsning/sletting meldes via skjemaet Samordnet registermelding.

Protokoll som viser beslutning om oppløsning må vedlegges. Hvis det velges nye styremedlemmer i forbindelse med avviklingen, må dette også meldes inn. De nye styremedlemmene bekrefter at de påtar seg oppdraget ved å signere skjemaet. Vedtaket om oppløsning blir publisert på Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider. Eventuelle kreditorer kan melde kravet til styrets leder. Kreditorfristen som er seks uker løper fra den datoen kunngjøringen er publisert.

Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider

Foretaksregisterloven om kunngjøring

Foretaksregisterloven om plikt til å melde sletting av foretaket

Avviklingsperioden

Det er styret som har ansvaret for avviklingen av aksjeselskapet. I avviklingsperioden skal styret utarbeide en fortegnelse over virksomhetens eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og deretter gjøre opp en balanse med tanke på avviklingen. For revisjonspliktige selskap skal avviklingsregnskapet revideres, de selskap som har valgt bort revisjonsplikten trenger ikke å revidere avviklingsregnskapet.

Virksomhetens eiendeler må omgjøres i penger. Omgjøres eiendelene ved salg før avvikling, så skal det beregnes mva så fremt virksomheten er mva-pliktig. Gjenværende driftsmidler, eiendeler som ikke er solgt under avviklingsprosessen, anses overtatt av aksjonærene, og det skal beregnes mva.

Et eventuelt overskudd etter dekning av forpliktelsene skal utdeles til aksjonærene. Dette kan tidligst gjøres seks uker etter kunngjøring av avviklingen.

Meld fra til Skatteetaten

Aksjeselskapet må kreve forhåndsfastsetting, via skattemeldingen. Skattemeldingen sendes inn når avviklingen er ferdigstilt (det vil si når alle forpliktelser er gjort opp, alle eiendeler er realisert og gevinst og tap er redegjort for).

Skatteforvaltningsforskriften om plikt til forhåndsfastsetting

Mva- pliktige virksomheter må levere ordinær mva- melding.

Aksjonærregisteroppgaven RF-1086 sendes inn samtidig som levering av skattemeldingen.

Meld sletting til Brønnøysundregistrene

Melding om sletting skal sendes til Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold når generalforsamlingen har godkjent det endelige og eventuelt reviderte avviklingsoppgjøret. Også dette meldes enklest via Samordnet registermelding i Altinn. I sammenheng med avviklingen skal det også sendes inn siste årsregnskap til Regnskapsregisteret.

Ansvar for forpliktelsene

Hvis et foretak bare "ebber ut", uten formell avvikling, kan det dukke opp ukjente gjeldsposter og forpliktelser. Ved en ryddig avvikling vil det alltid være noen som har et formelt ansvar til siste slutt. Aksjonærene har ansvar for ubetalte krav mot virksomheten oppad begrenset til det aksjonærene har mottatt som utdeling i forbindelse med avviklingen.

Oppbevaring av regnskapsmateriale

Bokføringslovens krav om å oppbevare regnskapsmateriell i 5 år gjelder også etter sletting av virksomheten. Det er styret som har ansvar for at dette blir gjort.

Hva koster det?

Det er gratis å melde oppløsning og sletting av foretaket.

Brønnøysundregistrene om sletting av aksjeselskap (AS)

Skatteetaten om avslutning av foretak

Aksjeloven om oppløsning og avvikling

Samordnet registermelding (Varianter for nedlasting)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema