Hvordan oppløse og slette et aksjeselskap (AS)

Oppløsning og sletting av et aksjeselskap må gjøres i to trinn. Først må foretaket beslutte at det skal oppløses. Neste trinn er at foretaket beslutter sletting. Begge deler må meldes til Foretaksregisteret. Tiden mellom disse to trinnene kalles normalt avviklingsperioden, der avviklingsstyret, som velges av generalforsamlingen, må forberede avviklingen av foretaket.


En forutsetning for å kunne foreta en avviklingsprosess som beskrevet her er at det finnes eiendeler til å dekke forpliktelsene.

Avviklingsperioden kan ikke være kortere enn 6 uker og normalt bør den ikke være lengre enn 12 måneder.

Brønnøysundregistrene om sletting av aksjeselskap (AS)

Skatteetaten om avslutning av foretak

Aksjeloven om oppløsning og avvikling

 

Svært forenklet må følgende gjøres: 

 • Generalforsamlingen må først vedta at selskapet skal oppløses/slettes. Beslutningen i generalforsamlingen om oppløsning og sletting krever tilslutning fra minst to tredeler, både av avgitte stemmer, og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.
 • Beslutning om oppløsning/sletting meldes via skjemaet Samordnet registermelding. Meldingen blir da offentliggjort på Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider. Kreditorfristen på seks uker løper fra den datoen kunngjøringen er publisert. Eventuelle kreditorer kan melde kravet til avviklingsstyrets leder.

  Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider


  Foretaksregisterloven om kunngjøring


  Foretaksregisterloven om plikt til å melde sletting av foretaket

 • I forbindelse med at generalforsamlingen beslutter oppløsning skal de også velge et avviklingsstyre som trer sammen i stedet for styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid, med en oppsigelsesfrist for avviklingsstyrets medlemmer på tre måneder.
 • I avviklingsperioden skal avviklingsstyret utarbeide en fortegnelse over foretakets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og deretter gjøre opp en balanse med tanke på avviklingen. Både fortegnelsen og balansen må revideres av revisor, dette gjelder også når aksjeselskapet har besluttet å unnlate revisjon.
 • Foretakets eiendeler må omgjøres i penger.
 • Alle forpliktelser må gjøres opp, deriblant eventuelle skattekrav. Foretaket må kreve forhåndsfastsetting.

  Skatteforvaltningsforskriften om plikt til forhåndsfastsetting

 • Et eventuelt overskudd etter dekning av forpliktelsene skal utdeles til aksjonærene. Dette kan tidligst gjøres seks uker etter kunngjøring av avviklingen.
 • Melding om sletting skal sendes til Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold når generalforsamlingen har godkjent det endelige avviklingsoppgjøret. Også dette meldes enklest via Samordnet registermelding i Altinn.

Hvis et foretak bare "ebber ut", uten formell avvikling, kan det dukke opp ukjente gjeldsposter og forpliktelser. Ved en ryddig avvikling vil det alltid være noen som har et formelt ansvar til siste slutt. I verste fall risikerer medeiere å måtte betale for disposisjoner en av de andre har tatt seg til, i foretakets navn, etter at dere har vært enige om å stanse driften. Dette unngår man hvis styrende organer gjennomfører en formell og ryddig avviklingsprosess,

Samordnet registermelding (Varianter for nedlasting)

Hva koster det?

Det er gratis å melde oppløsning og sletting av foretaket.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema