Konkurs i aksjeselskap

For at et aksjeselskap skal anses å være konkurs må aksjeselskapet være insolvent. Det betyr at aksjeselskapet ikke er i stand til å gjøre opp sine økonomiske forpliktelser ved forfall, og at det heller ikke er eiendeler i selskapet til å dekke gjelden.


Ved insolvens må selskapet være varig ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser. Tingretten åpner konkurs etter begjæring fra selskapet selv, eller fra en kreditor. 

Konkursrådet om konkurs i aksjeselskap

Konkursloven

Konkursloven om vilkår for konkurs

Begjæring om konkurs fra selskapet selv

 • Det er styret som har ansvar for økonomien i aksjeselskapet. Styret skal hele tiden påse at aksjeselskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet i forhold til driftens omfang og risiko. Kommer styret til at egenkapitalen ikke lenger er forsvarlig, så er det styrets ansvar å vurdere om det er grunnlag for fortsatt drift. Blir resultatet av denne vurderingen at selskapet er insolvent, er det styrets ansvar å melde oppbud til den lokale tingretten (i Oslo skal den rettes til Oslo byfogdembete).

  Konkursrådet om styremedlemmers erstatningsansvar

Domstoloversikt

Aksjeloven om begjæring om gjelds- og konkursbehandling

 • Når et selskap melder fra til tingretten kalles det å begjære oppbud. I tillegg til oppbudsbegjæringen skal det også oversendes enkelte vedlegg (firmaattest, liste over kreditorer og stilte sikkerheter, liste over eiendeler, styremøteprotokoll og siste regnskap.) Et selskap som selv begjærer oppbud, er fritatt for sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene ved konkursbehandlingen.

Konkursrådet - oppbudsbegjæring for aksjeselskap

 • Tingretten behandler begjæringen om oppbud, og vurderer om selskapet er insolvent eller ikke. Hvis selskapet er insolvent, åpner tingretten konkurs og oppnevner en bostyrer. Bostyrer er normalt en advokat, og er den som skal gjennomføre konkursbehandlingen. 
 • Konkursen innebærer at alle selskapets eiendeler blir beslaglagt til fordel for kreditorene. Når tingretten har åpnet konkurs, mister alle som opptrer på vegne av foretaket umiddelbart råderetten over eiendelene. Det betyr at man ikke lenger kan disponere over disse. Disposisjonsretten overføres til konkursboet ved bostyreren. 
 • Med eiendeler menes alle verdier som tilhører aksjeselskapet, herunder blant annet kontanter, konti i bank, fast eiendom, biler, driftstilbehør, utestående fordringer, inventar, registrerte varemerker og patentrettigheter. 
 • I forbindelse med konkursbehandlingen kan bostyrer i enkelte tilfeller velge å drive virksomheten videre, eller at hele eller deler av virksomheten selges til ny eier.
 • Styret og daglig leder i aksjeselskapet plikter å bistå boet vederlagsfritt. Styret og daglig leder plikter å gi tingretten og bostyreren alle opplysninger om sine økonomiske forhold, og om sin forretningsførsel før og under konkursen. Skyldneren plikter også å hjelpe til med å fremskaffe blant annet regnskapsbilag og andre dokumenter av betydning for bobehandlingen, og for øvrig yte nødvendig bistand.
 • Selskapets regnskapsfører og revisor er pliktig til å utlevere skyldnerens regnskapsmateriell og opplyse boet om skyldnerens regnskaps- og forretningsførsel. Plikten gjelder selv om honorar for det utførte arbeidet ikke er betalt, og uavhengig av eventuell taushetsplikt. 
 • Etter at bostyrer har foretatt en fullstendig gjennomgang av skyldnerens økonomiske stilling, avsluttes bobehandlingen. Bobehandlingen blir innstilt av tingretten dersom det ikke er midler til å fortsette bobehandlingen. Dersom det er midler i boet, avsluttes bobehandlingen ved at boets midler blir utdelt til kreditorene slik at disse får forholdsmessig dekning. 
 • Aksjonærene i foretaket har i utgangspunktet ikke ansvar for aksjeselskapets gjeld. Deres ansvar er begrenset til den aksjekapitalen de har tegnet seg for. Likevel kan det oppstå erstatningsansvar for styremedlemmer, eiere og andre som følge av disposisjoner de har gjort i forbindelse med styringen av foretaket. Det kan også foreligge garantiansvar overfor enkelte av kreditorene, for eksempel ved at styremedlemmer og/eller aksjonærer personlig har kausjonert for foretakets gjeld.
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema