Konkurs i ansvarlig selskap

For at et ansvarlig selskap skal anses å være konkurs, må selskapet være insolvent. Det betyr at selskapet ikke er i stand til å gjøre opp sine økonomiske forpliktelser ved forfall, og at det heller ikke er eiendeler i selskapet til å dekke gjelden. Ved insolvens må selskapet være varig ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser.


Tingretten åpner konkurs etter begjæring fra selskapet selv, eller fra en kreditor.

Begjæring om konkurs fra selskapet selv

 • Det er selskapsmøtet som kan begjære oppbud i et ansvarlig selskap.
 • Ansvarlige selskaper er et eget konkurssubjekt, og det er selskapets eiendeler og gjeld som skal vurderes, i forhold til om det foreligger konkurs eller ikke. Selskapet kan gå konkurs, selv om deltakerne i selskapet ikke anses for å være konkurs, men ofte vil en konkurs i et ansvarlig selskap også bety konkurs hos deltakerne.
 • En deltaker i et ansvarlig selskap kan gå konkurs, uten at dette har betydning for om selskapet er konkurs eller ikke.
 • I tilfeller hvor et ansvarlig selskap eller en deltaker går konkurs, må det skilles mellom felleskreditorer og særkreditorer. Felleskreditorer er selskapets kreditorer, og disse har en forrang til å søke dekning i selskapets eiendeler. Særkreditorer er deltakernes kreditorer, og de må søke dekning hos deltakerne for dekning av sine krav. Hva som tilhører det ansvarlige selskapet, og hva som tilhører deltakerne, får derfor stor betydning.
 • Når et selskap melder fra til tingretten kalles det å begjære oppbud. I tillegg til oppbudsbegjæringen skal det også oversendes enkelte vedlegg. (firmaattest, liste over kreditorer og stilte sikkerheter, liste over eiendeler, selskapsmøteprotokoll og siste regnskap.) Et selskap som selv begjærer oppbud, er fritatt for sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene ved konkursbehandlingen.

  Konkursrådet - oppbudsbegjæring for ansvarlige selskap

 • Tingretten behandler begjæringen om oppbud, og vurderer om selskapet er insolvent eller ikke. Hvis selskapet er insolvent, åpner tingretten konkurs og oppnevner en bostyrer. Bostyrer er normalt en advokat, og er den som skal gjennomføre konkursbehandlingen.

  Domstoloversikt

 • Konkursen innebærer at alle selskapets eiendeler blir beslaglagt til fordel for felleskreditorene. Når tingretten har åpnet konkurs, mister alle som opptrer på vegne av foretaket umiddelbart disposisjonsretten over eiendelene. Disposisjonsretten overføres til konkursboet ved bostyreren.
 • Med eiendeler menes alle verdier som tilhører det ansvarlige selskapet, herunder blant annet kontanter, konti i bank, fast eiendom, biler, driftstilbehør, utestående fordringer, inventar, registrerte varemerker og patentrettigheter. 
 • I forbindelse med konkursbehandlingen kan bostyrer i enkelte tilfeller velge å drive virksomheten videre, eller at hele eller deler av virksomheten selges til ny eier.
 • Deltakerne, et eventuelt styre og daglig leder i selskapet plikter å bistå boet vederlagsfritt. De plikter å gi tingretten og bostyreren alle opplysninger om sine økonomiske forhold, og om sin forretningsførsel før og under konkursen. Skyldneren plikter også å hjelpe til med å fremskaffe blant annet regnskapsbilag og andre dokumenter av betydning for bobehandlingen, og for øvrig yte nødvendig bistand.
 • Selskapets regnskapsfører og revisor er pliktig til å utlevere skyldnerens regnskapsmateriell, og opplyse boet om skyldnerens regnskaps- og forretningsførsel. Plikten gjelder selv om honorar for det utførte arbeidet ikke er betalt, og uavhengig av eventuell taushetsplikt.
 • Etter at bostyrer har foretatt en fullstendig gjennomgang av skyldnerens økonomiske stilling, avsluttes bobehandlingen. Bobehandlingen blir innstilt av tingretten dersom det ikke er midler til å fortsette bobehandlingen. Dersom det er midler i boet, avsluttes bobehandlingen ved at boets midler blir utdelt til kreditorene slik at disse får forholdsmessig dekning.

Konkursrådet - innføring i konkurs

 

Konkursloven

Konkursloven om vilkår for konkurs

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema