Drift av enkeltpersonforetak

Det finnes ingen lov som regulerer hvordan du skal drifte og organisere et enkeltpersonforetak. Innehaver av enkeltpersonforetaket representerer foretaket utad, og det er ikke skille mellom enkeltpersonforetakets økonomi og din private økonomi.

Drift av ansvarlig selskap

Øverste myndighet i et ansvarlig selskap er selskapsmøtet. Det består av deltakerne, og det er deltakerne samlet som kan fatte beslutninger. Selskapsmøtet kan fatte beslutninger i alle saker, men deltakerne kan også velge å opprette et styre som skal ha ansvar for forvaltningen av selskapet.

Drift av forening

Det er vedtektene som setter rammene for hvordan en forening skal organiseres, og hvilke regler som gjelder for foreningen.

Praktisk styrearbeid

Styret er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende styre kan være en ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å være bevist på hvordan styret organiseres og hvilken kompetanse styremedlemmene bør ha. Denne teksten er skrevet for styrearbeid i aksjeselskap, men kan også benyttes som utgangspunkt for styrearbeid i andre organisasjonsformer.

Budsjett i driftsfasen

Når du er over den første oppstartsfasen er det en fordel å sette videre mål for virksomheten og planlegge hva som kreves for å nå disse målene. I denne sammenhengen er et budsjett et godt verktøy.

Statistikkplikter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide den offisielle statistikken i Norge. De fleste undersøkelser gjennomføres månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Skattemessig omdanning

Et enkeltpersonforetak, selskap med deltakerfastsetting, samvirkeforetak eller NUF (norskregistrert utenlandsk foretak), som driver virksomhet i skattelovens forstand, kan etter nærmere regler omdannes skattefritt til aksjeselskap. Forutsetningene for skattemessig omdanning er blant annet at aksjeselskapet er nystiftet, at aksjeselskapet overtar eiendeler og gjeld fra det eksisterende foretaket og at foretaket som omdannes, ikke er nedlagt eller opphørt før omdannelsen.

Endre organisasjonsform

Et registrert enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller aksjeselskap kan ikke skifte organisasjonsform og samtidig beholde organisasjonsnummeret.

Hvordan melde flytting og andre endringer?

Hvis det skjer endringer i de opplysningene som er registrert om ditt foretak i Brønnøysundregistrene (adresse, telefon, e-postadresse, foretaksnavn, virksomhetsområde, styremedlemmer, m.m.), skal dette meldes inn via skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Ved dette får mange offentlige etater kjennskap til opplysningene.

Trenger du hjelp?

Våre bedriftsveiledere sitter klar for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Norge. Tjenesten er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukerservice 800 33 840 Skriv til oss
Åpne kontaktskjema