Samarbeid mellom virksomheter

Å samarbeide med andre kan utvikle virksomheten din og skape vekst. Formålet med et samarbeid kan for eksempel være innovasjon, utnytte hverandres kompetanse, eller å øke konkurransekraften.


Det er mange gode grunner til å vurdere å inngå et samarbeid, og det må gjøres innen de rammer som konkurranselovgivningen setter. Videre er det viktig å avklare og beskytte de rettigheter som du eventuelt bringer inn i samarbeidet. Hvordan samarbeidet skal organiseres bør også vurderes.

Organisere samarbeid

Samarbeidet kan være knyttet til enkeltprosjekter eller mer permanente samarbeid over tid. Et enkeltprosjekt kan være knyttet til et produkt eller anbud på et spesifikt oppdrag. Et samarbeid om enkeltprosjekter vil normalt ha grunnlag i en avtale mellom de samarbeidende virksomhetene. For å sikre en best mulig avtale som ivaretar partenes interesser så er det selvsagt å anbefale at det benyttes advokat eller andre rådgivere med kompetanse på området.

Er det et permanent samarbeid så kan det være hensiktsmessig å etablere en egen virksomhet for samarbeidet. Både aksjeselskap og samvirkeforetak kan være egnede organisasjonsformer for å organisere et slikt samarbeid. Aksjeselskap og samvirkeforetak har mange likheter, men en vesentlig forskjell er at samvirkeforetaket har som formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom for eksempel samarbeid. Du kan lese mer om de ulike organisasjonsformene her.

Konkurranselovgivningen

Konkurranselovens formål er å fremme konkurranse mellom virksomheter. Avtaler eller adferd som begrenser konkurransen i markedet kan være ulovlig. I vurderingen om et samarbeid er lovlig eller ikke skal det særlig legges vekt på forbrukerens interesser.

Det er virksomhetenes eget ansvar å vurdere om et eventuelt samarbeid kan begrense konkurransen. Eksempler på samarbeid som potensielt kan være ulovlig er avtaler mellom konkurrenter om priser, oppdeling av markedet og begrensninger i produksjon eller salg.

Samarbeid mellom virksomheter som ikke er konkurrenter vil normalt være lovlig. Samarbeid hvor virksomhetene utnytter hverandres kompetanse til å utvikle et eksisterende eller nytt produkt på markedet er eksempel på dette.
Prosjektsamarbeid mellom konkurrenter kan også være lovlig, men her vil det være fornuftig å vurdere samarbeidet opp mot konkurranseregelverket. Den vanligste formen for prosjektsamarbeid er knyttet til felles anbud.

Eksempel på dette er når to eller flere konkurrerende virksomheter skal samarbeide om å levere et felles anbud på et oppdrag. Er virksomhetene alene ikke i stand til å oppfylle kravene i anbudet, så vil samarbeidet være lovlig.

Er den ene eller begge partene i samarbeidet i stand til å levere anbudet alene så er samarbeidet som hovedregel ulovlig, men det finnes unntak og dette kan du lese mere om hos konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet veiledning om prosjektsamarbeid

Hvordan finne potensielle samarbeidspartnere?

Mange samarbeid gror ut av virksomhetenes kjennskap til hverandre, men det er ikke alltid tilfellet. Er virksomheten på jakt etter samarbeidspartnere så kan det være fornuftig å kontakte det kommunale veilederapparatet for bistand. De har ofte oversikt over det lokale næringslivet.

Innovasjon Norge vil også kunne bistå i arbeidet med å finne aktuelle samarbeidspartnere både regionalt og nasjonalt.

Innovasjon Norge om samarbeid, klynger og nettverk

 

En kilde til informasjon om næringslivet og samarbeidspartnere er åpne data hos Brønnøysundregistrene. Her kan du for eksempel søke på en bestemt næringskode og få oversikt over alle virksomheter som driver under denne næringskoden. Søket kan videre begrenses geografisk hvis det er ønskelig.

Brønnøysundregistrene – søk i åpne data

Beskytte rettigheter

Består samarbeidet i å utvikle et nytt eller eksisterende produkt vil det i forkant være sentralt å avklare hvem som har rettigheter til det endelige produktet og hvordan disse rettighetene skal sikres. Det er også viktig å avklare spørsmål om rettigheter og/eller sikre rettigheter til produkter som du bringer inn i samarbeidet. Disse avklaringene bør gjøres i en samarbeidsavtale. Hos Patentstyret kan en søke om beskyttelse av varemerke, patent og design.

Patentstyret om enerett på navn, logoer, oppfinnelser og design

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema