Nå kommer hjelpen til de mest strømutsatte bedriftene

16. september la regjeringen fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode. Ordningene vil kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.


– Det gjør inntrykk å høre hvordan høye strømpriser treffer særlig utsatte bedrifter. Regjeringen har jobbet frem en tiltakspakke sammen med partene i arbeidslivet. Arbeidet har vært krevende i lys av situasjonen i norsk økonomi, men vi har kommet frem til en løsning som både NHO, LO og Virke oppfordrer Stortinget til å slutte seg til. I dag legger vi frem flere detaljer i ordningene med nødvendige avgrensninger og vilkår. Planen er at bedriftene skal få penger på konto før jul, sier næringsminister Jan Christian Vestre.  

Tiltakspakken for næringslivet består av fire grep:  

  1. Bedre fastprisavtaler
  2. Energitilskuddsordning
  3. Lånegarantiordning
  4. Bygge ut mer fornybar kraft

Disse fire grepene er ikke rettet mot spesifikke bransjer, men bredden av næringslivet. Energitilskuddsordningen og lånegarantiordningen treffer foretak som har strømkostnader som utgjør minst 3 prosent av omsetningen i første halvår 2022. Energitilskuddsordningen og lånegarantiordningen forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).  

1 Bedre fastprisavtaler 

– Regjeringen vil legge til rette for fastprisavtaler som er bedre enn i dag. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere strømkostnadene og usikkerheten for næringslivet. 

Tiltak for bedre fastprisavtaler på strøm - regjeringen.no 

2 Energitilskuddsordning 

– For de mest utsatte bedriftene har vi lagt frem en ny midlertidig søknadsbasert ordning. Foretak med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. Målet er å trygge arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet.

Ordningen er rammestyrt og administreres av Enova. Informasjon om innsending av søknad vil legges ut på enova.no når det er klart.  

I hvilken periode gjelder ordningen? 

Energitilskuddsordningen gjelder fra 1. oktober 2022 til 31. desember 2022.  

Når åpner ordningen?  

Vi tar sikte på å åpne for søknader i midten av november.  

Hvem kan søke? 

Foretak med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022 og som oppfyller øvrige vilkår kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.  

Ordningen er rettet mot foretak som driver næringsvirksomhet, noe som også gjelder mange ideelle organisasjoner.  

Regjeringen foreslår at foretakets støtteberettigede strømforbruk må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig elspotpris per kWt for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før. Ordningen er ikke avgrenset til foretakets størrelse, og både store og små bedrifter er inkludert så lenge de oppfyller vilkårene.  

Ordningen er ikke avgrenset på næringskoder.

Utbytte 

Bedrifter som mottar tilskudd, vil være avgrenset fra å betale ut utbytte i 2023. Bedrifter som får tilskudd under ordningen og som betaler ut utbytte, vil måtte betale tilbake mottatt tilskudd. Regjeringen vurderer også andre vilkår for å kunne motta støtte, blant annet i lys av erfaringene med støtteordninger under pandemien.  

Hva kan foretakene få støtte til? 

Bedrifter kan søke om å få dekket deler av strømregningen og om å få dekke deler av investeringskostnaden ved enøk-tiltak.  

Dersom bedriften gjennomfører energikartlegging vil den kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022. Dersom bedriften i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022.  

I tillegg kan bedriften få tilskudd på inntil 50 prosent av investeringskostnaden for enøk-tiltak. 

3 Lånegarantiordning 

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene. Dette er en midlertidig ordning som vil forvaltes av Eksfin.  

Hvem kan få lån? 

Bedriften søker om lån i banken sin. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår av 2022.  

Les mer om Lånegarantiordning for strømutgifter | Eksportfinansiering Norge (eksfin.no) 

4 Raskere utbygging av fornybar energi 

Regjeringen har satt en klar ambisjon om utbygging av havvind på norsk sokkel gjennom å tildele arealer for 30 GW produksjon innen 2040. Regjeringen vil øke den fornybare kraftproduksjonen, korte ned konsesjonsbehandlingstiden og forsterke kapasiteten i strømnettet for å møte dagens og fremtidens behov. 

En komplett oversikt over alle strømstøtteordningene fra regjeringen finnes her: Regjeringens strømtiltak - regjeringen.no 

Åpne kontaktskjema