Strammer til mot arbeidslivskriminalitet og ulovlig innleie

Regjeringen foreslår at Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med reglene om innleie og gi pålegg og reaksjoner ved ulovlig innleie. I tillegg kan statens vegvesen nå innhente opplysninger som Arbeidstilsynet kan bruke til kontroll av lønn i transportnæringen. Forslagene innebærer endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.


Lovforslagene følger opp regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Brudd på regelverket

– Vi har over tid sett en økende bruk av innleid arbeidskraft, særlig i byggenæringen. Kartlegginger tyder på at det i en del tilfeller skjer brudd på regelverket. Vi mener derfor det er behov for å styrke håndhevingen av innleiereglene. Brudd på innleiereglene er ikke bare uheldig for den enkelte arbeidstaker, men kan også få samfunnsmessige konsekvenser og påvirke konkurranseforholdene for seriøse virksomheter som følger reglene, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen styrker nå kampen mot arbeidslivskriminalitet og gir Arbeidstilsynet nye verktøy for å slå ned på bruk av ulovlig innleie og ulovlig lave lønninger i transportnæringen. Forslagene går ut på at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at vilkårene for innleie er til stede og at kravet til likebehandling av utleide arbeidstakere følges opp.

Arbeidstilsynet skal kunne gi pålegg til virksomheter om å stanse ulovlig innleie. Dette kommer i tillegg til den muligheten den enkelte arbeidstaker selv har til å følge opp saken og reise krav om å få fast ansettelse.


Bryter minstelønnskravet

I godstransport og turbusstrafikk gjelder minstelønn, ved at tariffavtaler i sektoren er allmenngjort. Arbeidstilsynets kontroller viser at mange, særlig utenlandske virksomheter, bryter mot minstelønnskravet.

Regjeringens forslag styrker mulighetene til å føre effektiv kontroll ved at Statens vegvesen bruker sitt fortrinn som tilsynsmyndighet langs veien til å samle inn opplysninger, blant annet om lønn, og overføre informasjonen til Arbeidstilsynet.

– Dette er et godt eksempel på videreutvikling av tverretatlig samarbeid. Statens vegvesens innhenting og videreformidling av opplysninger vil gi Arbeidstilsynet et bedre grunnlag for å velge ut virksomheter for nærmere tilsyn, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer om dette på Regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema