Transportkjøpere må forsikre seg om at sjåførene får lovlig lønn

Tilsyn med bestillere av transporttjenester viser at to tredeler ikke ivaretar sin plikt til å informere om og forsikre seg om at sjåførene får lovpålagt minstelønn.


Det kommer fram i en ny rapport som oppsummerer 442 tilsyn i transportnæringen i 2018. Bestillernes ansvar ble kontrollert i 72 av disse tilsynene.

– Bestillere av transporttjenester har et viktig ansvar for å bidra til lovlige arbeidsforhold og rettferdige konkurransevilkår. Dersom bestillerne gjør sin del av jobben, vil det begrense markedet for de useriøse aktørene betydelig. Det vil igjen bidra til bedre lønns- og arbeidsvilkår for svært mange sjåfører, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Tilsynene viser at mange transportbestillere synes det er utfordrende å ivareta plikten til å informere om og påse at aktørene de kjøper transporttjenester av følger reglene for allmenngjort minstelønn. Derfor har Arbeidstilsynet i 2019 trappet opp tilsyns- og veiledningsaktiviteten rettet mot bestillere og hovedleverandører av transportoppdrag.

Risikoutsatt bransje

Transportnæringen er en risikoutsatt bransje med utfordringer som høyt sykefravær, mange skader, sykdommer og helseplager. I tillegg er deler av næringen preget av aktører som bevisst omgår arbeidsmiljø- og allmenngjøringsregelverket og slik oppnår konkurransefortrinn som på lengre sikt kan føre til økte arbeidsmiljøproblemer i næringen.

Arbeidstilsynet bidrar til å heve arbeidsmiljøstandarden i transportnæringen gjennom tilsyn, veiledning og regelverksutvikling og samarbeid med andre myndigheter som Statens Vegvesen og næringen selv.

Tilsynene i 2018 har vært rettet mot norske og utenlandske transportvirksomheter innenfor godstransport og persontransport med turbil, og mot bestillere og hoved¬leverandører i næringen.

Les hele rapporten her: Arbeidstilsynets aktivitet i transportnæringen i 2018 – Rapport – august – 2019

Hovedfunn etter 442 tilsyn

  • De fleste kontrollerte virksomhetene har skriftlig arbeidsavtale med sine ansatte, men fem av ti har avtaler som ikke tilfredsstiller minimumskravene til arbeidsavtaler (kontrollert i 109 tilsyn)
  • Tre av ti kontrollerte virksomheter sørger ikke for god nok registrering av arbeidstid for sjåfører (kontrollert i 237 tilsyn)
  • Tre av ti kontrollerte virksomheter sørger ikke for at arbeidstakerne arbeider innenfor rammene i forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport (kontrollert i 95 tilsyn)
  • Fem av ti kontrollerte utenlandske godstransportvirksomheter har én eller flere sjåfører som tjener mindre enn allmenngjort lønn (kontrollert i 24 tilsyn)
  • Nær åtte av ti kontrollerte utenlandske turbiltransportvirksomheter har én eller flere sjåfører som tjener mindre enn allmenngjort lønn (kontrollert i 39 tilsyn)
  • Mer enn seks av ti kontrollerte bestillere ivaretar ikke sitt ansvar for å informere om og/eller påse at virksomhetene de kjøper transporttjenester av forholder seg til allmenngjøringsregelverket på en god nok måte (kontrollert i 72 tilsyn)
  • Tre av ti kontrollerte virksomheter har ikke kartlagt og risikovurdert farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for i arbeidet (kontrollert i 77 tilsyn)
  • Tre av ti kontrollerte virksomheter er ikke tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste (kontrollert i 183 tilsyn), og fire av ti har ikke en plan for bistanden bedriftshelsetjenesten skal gi (kontrollert i 89 tilsyn)
  • To av ti kontrollerte virksomheter har ikke valgt verneombud eller avtalt annen skriftlig ordning (kontrollert 144 tilsyn). Der de har verneombud, er det ikke gitt opplæring til verneombudet i tre av ti kontrollerte virksomheter (kontrollert i 57 tilsyn)
  • Nærmere fire av ti virksomheter har ikke gitt arbeidstakerne opplæring i bruk av utstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk (kontrollert i 102 tilsyn)

Les mer på arbeidstilsynet.no

Åpne kontaktskjema