Firmabil

Har du ansatte i bedriften din som benytter bedriftens bil, må den ansatte som hovedregel skattlegges for dette. En slik fordel regnes som lønn. (Er du selvstendig næringsdrivende og benytter bil i næring, må du følge reglene for yrkesbil.)


Strakstiltak som følge av koronasituasjonen

På grunn av korona-situasjonen kan det være endringer på frister, sanksjoner eller andre praktiske forordninger.

Du finner oppdatert informasjon om dette hos Skatteetaten.

Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

Skatteetaten om firmabil under permittering, skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, blir fordelen fastsatt i forhold til antall påbegynte måneder som bilen har stått til disposisjon for den ansatte.

Skatteloven om privat bruk av arbeidsgivers bil

Fordelen for bruk av firmabil skal beregnes av bilimportørens listepris ved førstegangsregistreringen. Verdien av ekstrautstyr skal også beregnes av importørens listepris, uansett om det er betalt av den ansatte eller deg. Det skal også beregnes fordelsskatt etter de ordinære reglene, selv om arbeidstakeren dekker deler av bilholdet.

Skatteetaten – bilpriser – listepris som ny

Fordelsskatten - hovedregel

For 2020 skal arbeidstakeren skattlegges for 30 prosent av bilens listepris opp til 314 400 kroner, og 20 prosent av det overskytende.

For varebiler klasse 2 og lette lastebiler (nedenfor omtalt som varebil) gis det, når det er tjenstlig behov for slik bil, et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maksimal reduksjon er 150 000 kroner.

  • Når bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, blir fordelen beregnet av 75 prosent av bilens listepris som ny. For varebiler beregnes bunnfradraget da av 75 prosent av listeprisen. 
  • Dersom du kan dokumentere at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir fordelen beregnet av 75 prosent av bilens listepris som ny. For bil eldre enn 3 år blir fordelen beregnet av 56,25 prosent av bilens listepris som ny. Det gis ikke bunnfradrag for varebiler. Reiser til og fra hjemmet regnes ikke som yrkeskjøring. Yrkeskjøring som overstiger 40 000 km må dokumenteres med elektronisk kjørebok. 
  • Disponerer arbeidstakeren elbil blir fordelen beregnet av 60 prosent av bilens listepris som ny. For bil eldre enn 3 år blir fordelen beregnet av 45 prosent av bilens listepris som ny. Det gis ikke bunnfradrag for varebiler.

Spesielt for varebiler og lette lastebiler

For varebiler og lette lastebiler hvor det foreligger tjenstlig behov, kan du i stedet for de ordinære reglene beskrevet ovenfor, benytte individuell beregning av fordelsskatten (individuell fastsetting).

Ved individuell fastsetting beregnes fordelen av den faktiske private bruken av bilen. For å benytte denne metoden er det et krav at det føres elektronisk kjørebok. Kjøreboken skal administreres av deg og skal dokumentere total kjørelengde, samt kjørelengde for yrkeskjøringen. Differansen skal skattlegges som privat bruk av bilen med en sats på kroner 3,40 for 2020.

Eksempel på standardreglene i 2020:

Arbeidstakeren disponerer en ett år gammel firmabil med listepris på 320 000 kroner og kjører under 40 000 kilometer i yrket i året.

Personbil Beløp
Beskatningsgrunnlag 320 000,-
30 % av 314 400 94 320,-
20 % av 5 600 (320 000 - 314 400) 1 120,-
Fordel firmabil 95 440,-
Varebil klasse 2 Beløp
Beskatningsgrunnlag 320 000 - 50 %, men maksimalt 150 000 = 170 000
30 % av 170 000 51 000,-
20 % av 0 0
Fordel av firmabil 51 000,-

Bruk av arbeidstakers private bil:

Bruker arbeidstakeren sin egen bil i stedet for å ha tilgang på firmabil, kan arbeidstakeren skattefritt motta kilometersats etter tabellen nedenfor. Utbetales det godtgjørelse som overstiger den skattefrie satsen, vil det overskytende bli skattepliktig utbetaling. 

Skattefri sats Beløp
Egen bil uansett kjørelengde og biltype 3,50 per kilometer
Egen elbil uansett kjørelengde 3,50 per kilometer
Tillegg for hver passasjer 1,00 per kilometer
Tillegg for henger 1,00 per kilometer
Tillegg for frakt av utstyr og materiell 1,00 per kilometer

Satsene gjelder for kjøring i hele landet.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema