Patent

Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem. Patentet gir en tidsbegrenset enerett der du kan nekte konkurrenter å utnytte samme løsning så lenge patentet er gyldig.


Hva er patentbeskyttelse?

Et patent er en dokumentert enerett til en oppfinnelse. Denne eneretten varer i maksimalt 20 år. I denne perioden har du enerett til å produsere, importere og selge oppfinnelsen/produktet som du har patentert. Oppfinnelsen må kunne beskrives som en konkret løsning på et teknisk problem. Den må være helt ny og kan ikke ha vært omtalt offentlig før du leverer en søknad om patent (for eksempel kan den ikke ha blitt vist frem på messer eller omtalt i fagblad). I tillegg må den skille seg vesentlig ut fra tidligere kjent teknikk på fagområdet.

Patentstyret om patent

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

Hva kan du ta patent på? 

  • fremgangsmåter
  • tekniske produkter
  • apparater
  • anvendelser
  • en idé, hvis du kan forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis

Hvor lenge patentet gyldig?

Et patent varer vanligvis i inntil 20 år, regnet fra den dagen du leverer søknaden. Patentet må fornyes hvert år ved å betale en årsavgift.

Når bør du vurdere å søke om patent?

Utvikling av produkter kan ofte være tid- og kostnadskrevende. Søknadsprosessen for patent er også tidkrevende, så patentering er ofte best egnet for produkter som skal være lenge på markedet, og for fremgangsmåter eller anvendelser som skal brukes en stund. Det er ikke sikkert at patent vil være lønnsomt for din oppfinnelse, men det kan være lurt å vurdere behovet for en slik beskyttelse.

Hvordan søke patent?

For å søke patent kan du bruke søknadsveiviseren på nettsidene til Patentstyret. Søknadsveiviseren gir deg en enklere og raskere søknadsprosess. Du kan skrive og levere søknaden din, betale og få kvittering i én operasjon. Alternativt kan du levere søknaden elektronisk til Patentstyret via Altinn. Søknadsprosessen kan være ganske kompleks. Har du ikke erfaring med dette, bør du vurdere å få profesjonell hjelp hos for eksempel et patentbyrå.

Patentstyret - søknadsveileder for patent

IPR-hjelp - immaterielle rettigheter

Lov om patenter

Patentforskriften

Internasjonal patentregistrering

Et patent gjelder bare i det landet der patentet er registrert. Det finnes ordninger for å søke patent i flere land samtidig.

Patentstyret om å søke patent i flere land

Klage på andres patent

Det er mulig å klage i de ulike fasene av saksbehandlingen av en søknad om patent. Mer informasjon om dette får du hos Patentstyret.

Klageordninger hos Patentstyret

Pantsetting av patent

Det er mulig å pantsette patenter, patentsøknader og patentlisenser i Norge.

IPR-forsikring

En slik forsikring kan redusere kostnadsrisikoen betraktelig hvis du må ut med store beløp til advokatutgifter, rettssak eller erstatning for å forsvare og håndheve rettighetene dine.

Arbeidstakeroppfinnelser

En arbeidstaker har i utgangspunktet samme rett til sin oppfinnelse som andre oppfinnere har. På visse vilkår gir likevel loven om arbeidstakeroppfinnelser arbeidsgiveren rett til å overta oppfinnelsen. Dette gjelder bare for patenterbare oppfinnelser. Det betyr ikke at du må søke om patent, men vilkårene for å oppnå patent må være tilstede.

Arbeidsgiverens rett til å overta oppfinnelsen bestemmes ut fra arbeidstakerens oppgaver i bedriften, og hvilken avtale arbeidstakeren har inngått med arbeidsgiveren. Dersom arbeidsgiveren skal overta oppfinnelsen, kan arbeidstakeren ha krav på godtgjørelse.

Ved fastsettelse av godtgjørelsen skal det særlig tas hensyn til: 

  • oppfinnelsens verdi 
  • omfanget av den retten arbeidsgiveren har overtatt
  • arbeidstakerens ansettelsesvilkår
  • betydningen ansettelsen for øvrig har hatt for at oppfinnelsen ble til

Patentstyret om arbeidstakers oppfinnelser

Arbeidstakeroppfinnelsesloven


Det er egne regler for lærere og vitenskapelig personale som er ansatt ved universiteter og høyskoler.

Velgekte.no - opplysningsside om piratkopiering

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema