Merkur-programmet

Dette programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets verktøy for å utvikle butikker i distrikts-Norge. Målet er å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet.


Programmet arbeider for at dagligvarebutikkene kan få tilleggstjenester som øker lønnsomheten i butikken og som gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester.

Merkur-programmet forvalter fem støtteordninger:

Investeringsstøtte til butikker

Investeringsstøtte skal gå til rene investeringer, f.eks. til kjøle-/fryseutstyr, butikkdata, modernisering eller utvidelse. Det er krav om kundegrunnlag på under 200 husstander i nærmarkedet og under 13 mill. kroner i omsetning. Det blir brukt skjønn for å vurdere butikker som ligger mellom 5-10 km fra alternativ innkjøpssted. 

Utviklingsstøtte til butikker

De minste butikkene kan søke om utviklingsstøtte til markedsaktiviteter, mobiliseringstiltak, kompetansetiltak og tilrettelegging for tilleggsfunksjoner ut over vanlig butikkdrift. Det er krav til minst 20 km til nærmeste butikk og under 7 mill. kroner i omsetning.

Servicestøtte til små nærbutikker

Butikker med dagligvare-omsetning under 4,0 millioner kroner og 20 km avstand til nærmeste butikk kan søke om 100.000 kroner i årlig støtte for den servicen de yter til lokalsamfunnet. Butikken må kunne dokumentere at det tilbyr minst tre servicefunksjoner utenom salg av dagligvarer. Det er ikke mulig å søke om utviklingsstøtte og servicestøtte samme år.

Investeringsstøtte til drivstoffanlegg

Ordningen med investeringsstøtte til drivstoffanlegg gjelder først og fremst drivstoffanlegg som en knyttet til en Merkur-butikk og skal i hovedsak gå til opprusting av eksisterende anlegg, men det er også mulig å få tilskudd til etablering av nye anlegg. Det er krav om at anlegget har under 300.000 liter i omsetning av drivstoff. Ordningen omfatter også ladestasjon for elbil.

Utviklingsstøtte til bokhandlere

Støtten skal brukes til tiltak for å styrke og utvikle driften av butikken, blant annet med tilrettelegging av tilleggsfunksjoner knyttet til utviklingen av bokhandelen som en sosial og kulturell møteplass. Det er krav om at dette er eneste bokhandel i småby eller tettsted og har under 7 mill. kroner i omsetning i bokhandelen.

Det er ingen søknadsfrist for støtteordningene, med unntak av ordningen med bokhandel-støtte der det blir satt en søknadsfrist til høsten. Prosjektene som det søkes støtte til, kan ikke være gjennomført før søknaden er behandlet og det er gitt tilsagn om støtte.

Merkur-programmet

Merkur-programmet om investeringsstøtte til butikker

Merkur-programmet om utviklingsstøtte til butikker

Merkur-programmet om servicestøtte til små nærbutikker

Merkur-programmet om investeringsstøtte til drivstoffanlegg

Merkur-programmet om utviklingsstøtte til bokhandlere

Åpne kontaktskjema