Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart (NF-2007)

Kort om skjemaet

Skjemaet NF-2007 består av totalt 16 sider, og er tilpasset de ulike rapporteringsgruppene. Rapporteringsgruppe og type rapport avgjør hvilke sider som må fylles ut.

Skjemaeier er Luftfartstilsynet, innkrevere er Luftfartstilsynet (alle saker) og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) (ulykker og alvorlige hendelser).

Formål

Formålet med rapporteringen er forbedring av flysikkerheten gjennom innsamling og deling av informasjon.

Din rapport vil ikke bli brukt til å ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar, og luftfartslovens kapittel XII forbyr bruk av rapportert informasjon til annet enn flysikkerhetsarbeid.

Hvem skal levere

Alle aktører innen sivil luftfart som har rapporteringsplikt i henhold til Rapporteringsforordningen artikkel 4 punkt 6. De som er rapporteringspliktige er delt inn i ulike rapporteringsgrupper (flygebesetningsmedlemmer, vedlikeholdspersonell osv.)

Hva skal rapporteres?

Det finnes en uttømmende liste over hva som skal rapporteres, fordelt på rapporteringsgruppene.

Krav til innsender

Alle kan fylle ut dette skjemaet, uavhengig av statsborgerskap og/eller rolle i Altinn.

Innlevering

Rapporteringspliktige forhold skal rapporteres snarest, og innen 72 timer etter en ulykke/hendelse. Skjema lagres automatisk hver gang du bytter side. La felter som ikke er relevante stå blanke.

Om det oppstår problemer eller feil med innsendingstjenesten underveis i utfyllingen, gi gjerne tilbakemelding på NF-2007@caa.no.

Kjente feil i skjema

   - Feil i kobling mellom pilot/copilot angående antall timer erfaring.
   - Feilmelding ved innfylling av registreringsnummer. 
   - Noen felter krever et format som ikke passer alle situasjoner (f.eks. utenlandsk   personnummer).

Løsning: Fyll inn noe som aksepteres i skjemaet. Og opplys om den korrekte verdien i fritekstfeltet der du beskriver hva som skjedde. 

Innsending fra datasystem

Skjemaet er tilrettelagt for innsending fra relevante fagsystem via en XML webtjeneste. Det finnes flere fagsystemer som er ferdig tilpasset.

Lovhjemmel

Lovhjemmel for oppgaveplikten