Om denne tenesta

Halvårleg rapportering for eigedomsmeglingsføretak, årleg rapportering for advokatar/juristar 

Rapporteringsfrist 1. mars og 1. september. Advokater/jurister – årleg rapportering: 1. mars 

Eigedomsmeklingsføretak, advokatar og juristar som har stilt sikkerheit for å drive eigedomsmekling 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere ho til deg.

Skjemaet krev innlogging med tryggleiksnivå 1 eller høgare.

Kopi av eventuelle dokumenter som hjemler erstatningsansvar 

Opplysninger hentes inn fra eigedomsmeklingsføretak for å vurdere soliditeten til føretaka, herunder sjå til at kravet om positiv eigenkapital er oppfyld. Innrapporteringa skal vidare bidra til å innhente statistikkopplysningar fra eigedomsmeklingsføretak og advokatar/juristar som har stilt sikkerheit for eigedomsmekling. 

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Geir Haatveit, haa@finanstilsynet.no, 22 93 98 03
eller Finanstilsynets sentralbord: 22 93 98 00

Åpne kontaktskjema