Dykker klasse A

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Dykker klasse A (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes av yrkesutøver eller arbeidsgiver til Arbeidstilsynet.

  • Bevis for nasjonalitet.
  • Kvalifikasjonsbevis som dokumenterer at yrkesutøver kan arbeide som dykker i annet EØS-land eller Sveits.
  • Bekreftelse på tilfredsstillende helse (helseerklæring). Bekreftelsen kan ikke være eldre enn tre måneder gammel.

Krav til dokumentasjon/vedlegg ved søknad om midlertidig tjenesteytelse:

  • Kvalifikasjonsbevis som dokumenterer at yrkesutøver kan arbeide som dykker i annet EØS-land eller Sveits.
  • Bekreftelse på tilfredsstillende helse (helseerklæring). Bekreftelsen kan ikke være eldre enn tre måneder gammel.
  • Dokumentasjon på at yrkesutøver er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og at yrkesutøver ikke er ilagt forbud mot å utøve sin virksomhet.

Dykker klasse A arbeider under vann inntil 30 meters dybde og omfatter kun innaskjærsdykking. 

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å få godkjenning fremgår av forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, fjerde del: krav til annet risikoutsatt arbeid, kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk og forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område kapittel 9 om utlendingers adgang til å bruke arbeidsutstyr eller til å utføre arbeid under vann eller økt omgivende trykk.

Krav til forhåndskontroll:

Ja. 
Som EU/EØS-borger har du rett til å yte dine tjenester i Norge på midlertidig basis uten å søke om godkjenning av yrket ditt på forhånd. Dette prinsippet gjelder imidlertid ikke for yrker som har konsekvenser for pasientsikkerhet eller offentlig sikkerhet. Hvis utøvelse av yrket ditt har slike konsekvenser, kan norske myndigheter forhåndskontrollere dine kvalifikasjoner. En forhåndskontroll innebærer en individuell vurdering av dine yrkeskvalifikasjoner, hvor det blant annet sees på om det er vesentlige forskjeller mellom dine yrkeskvalifikasjoner og det som kreves for å utøve yrket i Norge. Forhåndskontroll er derfor en type forhåndsgodkjenning, og før godkjenningsmyndigheten har fattet en avgjørelse har du ikke rett til å utøve yrket i Norge. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Arbeidstilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim

E-post: post@arbeidstilsynet.no
Tlf: 73 19 97 00

Åpne kontaktskjema